Υποβολή σχεδίου

Υπάρχουν προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για έργα Αποστολής Εθελοντών, στα οποία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι ήδη πιστοποιημένες οργανώσεις, καθώς και σχέδια για Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Τεχνική Βοήθεια, επίσης ανοικτά σε μη-πιστοποιημένες οργανώσεις, για συμμετοχή σε προγράμματα ενίσχυσης ικανοτήτων στον ανθρωπιστικό τομέα και στη διαχείριση των απαιτούμενων προτύπων σχετικά με τους εθελοντές. Δύο τύποι προσκλήσεων υποβολής προτάσεων δημοσιεύονται περιοδικά στην επίσημη σελίδα του EACEA.

decoration ball light green one
decoration ball yellow one
decoration ball purple two

Ανάπτυξη Ικανοτήτων και Τεχνική Βοήθεια

Στο πλαίσιο του προγράμματος EU Aid Volunteers, η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων αποστολής (με έδρα στα κράτη μέλη της ΕΕ) και των οργανώσεων υποδοχής (σε τρίτες χώρες) με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων, την αντιμετώπιση ανθρωπιστικών κρίσεων και τη σωστή διαχείριση των εθελοντών από την ΕΕ. Τα προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας και Ανάπτυξης Ικανοτήτων ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενίσχυσης των ικανοτήτων που καθορίστηκαν από Ευρωπαϊκούς και τοπικούς οργανισμούς/οργανώσεις προκειμένου να τους χορηγηθεί πιστοποίηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα EU Aid Volunteers.

Ο EACEA διαθέτει συγκεκριμένα κονδύλια τα οποία προσφέρει μετά από πρόσκληση – ανακοινώνεται τουλάχιστον μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων το χρόνο – που απευθύνεται σε δυνητικές οργανώσεις αποστολής και υποδοχής για την ενίσχυση των προτύπων που απαιτούνται για την πιστοποίηση και την εφαρμογή της δράσης στον ανθρωπιστικό τομέα. Οι σχετικές οδηγίες περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της πρόσκλησης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού και τα χρονοδιαγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τη διεύθυνση https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2018.pdf. Για να υποβληθεί μια πρόταση, πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινοπραξία οργανώσεων-εταίρων που να συμμετέχουν σε αυτήν. Κάθε μία από τις οργανώσεις πρέπει να διαθέτει δικό της PIC. Η συνεργασία πρέπει να είναι διακρατική και να περιλαμβάνει:

 • τουλάχιστον 3 οργανώσεις από διαφορετικά κράτη, που πρέπει να είναι μόνο κράτη-μέλη της ΕΕ για την περίπτωση της Τεχνικής Βοήθειας.
 • τουλάχιστον 2 οργανώσεις αποστολής από δύο διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ και 2 οργανώσεις υποδοχής από δύο διαφορετικά κράτη-μέλη της ΕΕ για την περίπτωση των προγραμμάτων Ανάπτυξης Ικανοτήτων.

Η οργάνωση που κάνει τον συντονισμό πρέπει να έχει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στον ανθρωπιστικό τομέα (καθώς και έναν τουλάχιστον Ευρωπαίο εταίρο και μια οργάνωση υποδοχής στην περίπτωση των προγραμμάτων Ανάπτυξης Ικανοτήτων) και στη διαχείριση εθελοντών. Τα 3 χρόνια στη διαχείριση εθελοντών μπορούν να πιστοποιηθούν και από κάποιον από τους εταίρους του προγράμματος.

Όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή προτάσεων μπορούν να μεταφορτωθούν από τον ιστότοπο του EACEA και είναι τα ακόλουθα:

 • Έντυπο αίτησης (ηλεκτρονική φόρμα).
 • Λεπτομέρειες προϋπολογισμού / Ενδεικτική κατανομή / Επιχειρησιακή ικανότητα / Χρηματοοικονομική ικανότητα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη μόνο από την οργάνωση που συντονίζει την κοινοπραξία)
 • Εντολή.

Όπως και με την διαδικασία της πιστοποίησης, πρέπει να συμπληρωθεί η διαδικτυακή ηλεκτρονική φόρμα (eForm), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα έγγραφα. Όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ την οποία μπορούν να κατανοήσουν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/συνεργασίας που καταθέτουν το πρόγραμμα.

decoration ball orange two

Η ηλεκτρονική φόρμα αποτελείται από επτά διαφορετικά μέρη

Κλείσιμο

Άνοιγμα

Μέρος Α Β

για πληροφορίες που αφορούν την οργάνωση που συντονίζει το πρόγραμμα, τους εταίρους και τον ρόλο τους στο πρόγραμμα

Μέρος Γ

για την περιγραφή του προγράμματος (χρονοδιαγράμματα, προϋπολογισμός, περίληψη έργου)

Μέρος Δ

για την συνάφεια του έργου (τους στόχους, την εκτίμηση των αναγκών, τη μέθοδο, τα προβλήματα και την εξεύρεση λύσεων, τους δείκτες για το φύλο, την ηλικία και την βιωσιμότητα του έργου).

Μέρος E

για την ποιότητα σχεδιασμού του προγράμματος και την υλοποίηση (λογική παρέμβασης, δείκτες, πρόγραμμα εργασίας, εκτιμήσεις, κίνδυνοι, ποιοτικός έλεγχος, αποδοτικότητα κόστους)

Μέρος Ζ

Αντίκτυπος και προώθηση του προγράμματος

Μέρος Η

Ποιότητα και συνάφεια των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και συνεργασίας

Μόλις υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση, λαμβάνεται ένας αυτόματος κωδικός αναφοράς/ ταυτοποίησης μαζί με ένα μήνυμα ειδοποίησης στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

decoration ball orange seven
decoration ball purple five
decoration ball green seven

Αποστολή Εθελοντών

Στο πλαίσιο του προγράμματος EU Aid Volunteers, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ευκαιρίες εθελοντισμού στον ανθρωπιστικό τομέα, οι οποίες επιτρέπουν την επαγγελματική ανάπτυξη και την ενίσχυση των ικανοτήτων, καθώς και τη συμβολή στην δράση αλληλεγγύης της ΕΕ.

 

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την αποστολή εθελοντών επιτρέπει σε πιστοποιημένες οργανώσεις να υλοποιούν σχέδια που περιλαμβάνουν την επιλογή, την κατάρτιση και την αποστολή εθελοντών. Επιτρέπει στις οργανώσεις υποδοχής να αξιοποιήσουν εθελοντές σε έργα ανθρωπιστικής βοήθειας, βελτιώνοντας την ανθεκτικότητα των ευάλωτων κοινοτήτων που πλήττονται από καταστροφές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κάθε χρόνο, το EACEA ανοίγει τουλάχιστον μία πρόσκληση για έργα αποστολής εθελοντών που αποσκοπούν στο να συμπεριλάβουν εθελοντές για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχεται εκτός των πλαισίων της ΕΕ. Οι σχετικές οδηγίες περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους στόχους της πρόσκλησης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις λεπτομέρειες του προϋπολογισμού και τα χρονοδιαγράμματα. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2.pdf  

Πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινοπραξία οργανώσεων-εταίρων προκειμένου να υποβληθεί υποψηφιότητα. Κάθε μια από τις οργανώσει πρέπει να διαθέτει δικό της PIC (αποκτάται κατά την πιστοποίηση). Στο έργο πρέπει να εμπλέκονται μόνο πιστοποιημένες οργανώσεις ή εκείνοι που έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης εντός της ημερομηνίας που ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, οι κοινοπραξίες πρέπει να είναι διακρατικές και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2 οργανώσεις αποστολής από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ και 2 οργανώσεις υποδοχής. Η κοινοπραξία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει και συνεργαζόμενες οργανώσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του έργου χωρίς άμεση αποστολή εθελοντών.

 

Μόνο οργανώσεις αποστολής μπορούν να είναι συντονιστές της κοινοπραξίας κατά την στιγμή της υποβολής της πρότασης. Όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή προτάσεων μπορούν να μεταφορτωθούν από τον ιστότοπο του EACEA και είναι τα ακόλουθα:

 • Έντυπο αίτησης (ηλεκτρονική φόρμα)
 • Λεπτομέρειες προϋπολογισμού / Ενδεικτική κατανομή / Επιχειρησιακή ικανότητα / Χρηματοοικονομική ικανότητα
 • Υπεύθυνη Δήλωση (υπογεγραμμένη μόνο από την οργάνωση που συντονίζει την κοινοπραξία)
 • Εντολή

Όλα τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ την οποία μπορούν να κατανοήσουν όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/συνεργασίας που καταθέτουν το πρόγραμμα. Οι εθελοντές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα αποστολής μόνο σε τρίτες χώρες που αναφέρονται στον κατάλογο κατευθυντήριων γραμμών που συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε από τον EACEA πριν από κάθε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, και δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν δραστηριότητες εθελοντισμού σε χώρες στις οποίες υπάρχει υπό εξέλιξη ένοπλη ή άλλη σύγκρουση. Μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες που είναι δυνατές στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αποστολής είναι μια περίοδος Μαθητείας στα γραφεία της οργάνωσης αποστολής για τους εθελοντές χωρίς εμπειρία.

 

Μεταξύ των χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων περιλαμβάνονται: σχέδια για την επιλογή, την προετοιμασία και, εάν χρειάζεται, την αποστολή εθελοντών σε τρίτες χώρες, δράση για την ενίσχυση των ικανοτήτων των οργανώσεων, αξιοποίηση των συνεργειών και της συμπληρωματικότητας μεταξύ όλων των ενεργειών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, δραστηριότητες που προωθούν και διαδίνουν τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες ευκαιρίες κατάρτισης.

decoration ball green six
decoration ball orange six
decoration ball purple four

Δημιουργία συνεργασιών

Το πρόγραμμα EU Aid Volunteers προβλέπει τη χρηματοδότηση σχεδίων Αποστολής, Ανάπτυξης Ικανοτήτων και Τεχνικής Βοήθειας μόνο για κοινοπραξίες οργανώσεων αποστολής ή/και υποδοχής με σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εμπλεκόμενων οργανώσεων και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής υλοποίησης των προτεινόμενων δραστηριοτήτων των σχεδίων. Η επιλεξιμότητα των οργανώσεων στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας εξαρτάται από το έργο που υποβάλλεται.

Εκείνοι που μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα Αποστολής εθελοντών είναι:

 • Πιστοποιημένες οργανώσεις αποστολής και υποδοχής
 • Οργανώσεις αποστολής και υποδοχής που έχουν υποβάλει αίτηση πιστοποίησης πριν από την προθεσμία υλοποίησης του έργου (παρ ‘όλα αυτά, η επιλογή για το έργο εξαρτάται από την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας πιστοποίησης)
 • Άλλες οργανώσεις που ειδικεύονται σε τομείς που σχετίζονται με τους στόχους ή/και δράσεις του έργου, συμβάλλοντας με τις ειδικές ικανότητές τους
 • Συνεργάτες (μπορεί να μην σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή)
Στην περίπτωση έργων Τεχνικής Βοήθειας και Ανάπτυξης Ικανοτήτων, εκτός από τους προαναφερθέντες εταίρους, μπορούν να συμμετάσχουν και οργανώσεις που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία πιστοποίησης.   Αν αναζητάτε έναν εταίρο για να δημιουργήσετε μια κοινοπραξία, συμβουλευτείτε τον κατάλογο των ήδη πιστοποιημένων οργανώσεων αποστολής και υποδοχής στην ιστοσελίδα του EACEA. Μετά την απονομή της πιστοποίησης, μια οργάνωση εντάσσεται σε μια βάση δεδομένων που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του EACEA και επιτρέπει στους χρήστες να γνωρίζουν τα επιτυχημένα μέλη και να συνάπτουν συνεργασίες λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις απαιτήσεις και την αρχή που καθορίζονται στο Πρότυπο 6.

+ 145

έχουν ήδη πιστοποιηθεί 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ανακαλύψτε τους εταίρους μας

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo