Aποστολή εθελοντών

Ο κύριος στόχος του προγράμματος EU Aid Volunteers είναι να μπορούν οι ικανοί εθελοντές να συμμετέχουν σε σχέδια ανθρωπιστικής βοήθειας για την υποστήριξη των πιο ευάλωτων πληθυσμών, τόσο μέσω της παρουσίας στο πεδίο όσο και μέσω διαδικτυακής εθελοντικής δράσης.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Ποιος είναι εθελοντής EU Aid / EU Aid Volunteer identikit

EU Aid Volunteer είναι ένα εκπαιδευμένο άτομο, με υψηλό κίνητρο άνω των 18 ετών (το μοναδικό όριο ηλικίας), το οποίο είναι ευρωπαίος πολίτης ή κάτοικος μακράς διαρκείας σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα έργα Αποστολής περιλαμβάνουν την συμμετοχή εθελοντών χωρίς εμπειρία αλλά και έμπειρων εθελοντών

Κλείσιμο

Άνοιγμα

2 εθελοντών

εθελοντής A

Junior

οι εθελοντές χωρίς εμπειρία ή μειωμένη εμπειρία (Junior Volunteers), γενικά είναι πρόσφατοι πτυχιούχοι με λιγότερο από 3 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον τομέα που προσδιορίζεται στο προφίλ κενών θέσεων

εθελοντής B

Senior

οι έμπειροι εθελοντές (Senior Volunteers) έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική πείρα, σε εξειδικευμένες θέσεις ευθύνης

Η επιλογή και ο καθορισμός ρόλος των εθελοντών πραγματοποιούνται τόσο από τις οργανώσεις αποστολής όσο και από τις οργανώσεις υποδοχής μέσω διαφημίσεων κενής θέσης στην πλατφόρμα του EU Aid Volunteers και απαιτούν σεβασμό των Προτύπων 2 και 5.

Προαπαιτούμενα από τις οργανώσεις σχετικά με το νομικό πλαίσιο

Κλείσιμο

Άνοιγμα

2 Προαπαιτούμενα

Πρότυπο 2

ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις πρέπει να υποστηρίζουν στάση μηδενικής ανοχής σε κάθε είδους διάκριση, προσφέροντας σε όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ισότιμη, δίκαιη και διαφανή πρόσβαση στις διάφορες ευκαιρίες. Έτσι, οι οργανώσεις πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές ίσων ευκαιριών και μη διακρίσεων.

  • Ποιες μορφές διακρίσεων μπορεί να υπάρχουν στη χώρα;
  • Τι μέτρα υιοθετούνται για την αποφυγή τους (εκπαίδευση, ενημέρωση …)
  • Είμαστε εναρμονισμένοι με την εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία;
  • Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσω σε περίπτωση που δεν τηρείται κάποιο πρότυπο;
  • Πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού και εθελοντών;

Πρότυπο 5

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων στα προγράμματα και των εθελοντών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής, κατάρτισης και υλοποίησης των δραστηριοτήτων στο πεδίο, πρέπει να τυγχάνουν χειρισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε πρόστιμο, δυσφήμιση ή αναστολή λειτουργίας ως αποτέλεσμα της μη συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί προσωπικών δεδομένων.

  • Συμμορφωνόμαστε με την ευρωπαϊκή οδηγία και τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων όσον αφορά το προσωπικό μας, τους εθελοντές μας και τους δικαιούχους μας;
  • Πώς διασφαλίζουμε την πρόληψη της χρήσης ακατάλληλων προσωπικών δεδομένων;
  • Πώς ελέγχουμε και παρακολουθούμε ότι δεν συμβαίνει ακατάλληλη χρήση;

Ο καθορισμός των προφίλ των εθελοντών (συμπεριλαμβανομένης της επιλογής μεταξύ εθελοντών χωρίς εμπειρία και με εμπειρία) πραγματοποιείται μέσω προσεκτικής αξιολόγησης των αναγκών των οργανώσεων υποδοχής και των κοινοτήτων-δικαιούχων στα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν. Αυτά μπορεί να κυμαίνονται από γενικά προφίλ έως άλλα πιο συγκεκριμένα (διαχειριστής έργου, ειδικός WASH (Υδροδότηση, Αποχετεύσεων και Υγείας), ειδικός σε θέματα φύλου ή επικοινωνίας). Μετά από μια πρώτη επιλογή υποψηφίων από τις οργανώσεις, βάσει των εγγράφων που αποστέλλονται ως απάντηση στη διαφήμιση κενής θέσης, αυτοί οι υποψήφιοι συμμετέχουν στην υποχρεωτική κατάρτιση (διαδικτυακά και με φυσική παρουσία) όπως ορίζεται στο πρόγραμμα, η οποία τελειώνει με προσομοίωση διάφορων πιθανών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Μόνο οι υποψήφιοι που θα περάσουν την κατάρτιση και την αξιολόγηση είναι επιλέξιμοι ως EU Aid Volunteers. Η οργάνωση υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις του υποψηφίου κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, επιλέγει έπειτα τον εθελοντή που έγινε δεκτός για την Αποστολή.   Η οργάνωση αποστολής πρέπει να διευθετήσει επαφή για τον εθελοντή πριν τον στείλει στην τρίτη χώρα. Αυτή η υποχρεωτική κατάρτιση μπορεί επίσης να συνδυαστεί με Μαθητεία στα γραφεία της οργάνωσης αποστολής στην περίπτωση των εθελοντών χωρίς εμπειρία (διάρκειας έως 6 μήνες), με στόχο την ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την εργασία στο πεδίο. Όταν ο εθελοντής φτάσει στη χώρα προορισμού, είναι ευθύνη της οργάνωσης υποδοχής να σέβεται τα πρότυπα που απαιτούνται από το πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας μέτρα υγείας, ασφάλειας, προστασίας καθώς και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.   Μετά την επιστροφή στη χώρα προέλευσής του, ο εθελοντής πρέπει να συμμετάσχει σε απολογισμό με την οργάνωση αποστολής για να συζητήσει την εμπειρία, να πάρει ανατροφοδότηση σχετικά με το πρόγραμμα, να ολοκληρώσει το σχέδιο μάθησης και ανάπτυξης και να ενημερώσει τον εθελοντή σχετικά με περαιτέρω ευκαιρίες στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην ενεργό ευρωπαϊκή πολιτότητα. Τέλος, ο εθελοντής μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες για τη δημοσίευση του προγράμματος και τη μεγαλύτερη προβολή του. Αυτά γίνονται στα γραφεία των οργανώσεων αποστολής και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

  • Να θυμάστε! Το κόστος της κατάρτισης, της διαμονής, των θεωρήσεων, των ταξιδιών και της ασφάλισης καλύπτεται πλήρως από το σχέδιο και ο εθελοντής λαμβάνει επίσης ένα μηνιαίο επίδομα διαμονής για διάφορες καθημερινές δαπάνες, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το κόστος ζωής στη χώρα προορισμού.

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Η πορεία προς την ένταξη στο EU Aid Volunteers

Η διαδικασία αποστολής εθελοντών περιλαμβάνει διάφορα βήματα κατά τα οποία ο υποψήφιος, εκτός από την αξιολόγηση, εκπαιδεύεται και προετοιμάζεται για την εμπειρία.

Η πορεία προς την ένταξη στο EU Aid Volunteers

Κλείσιμο

Άνοιγμα

Στάδιο 1

Αναζητήστε πιθανές ευκαιρίες εθελοντισμού στην επίσημη ιστοσελίδα της DG ECHO, στο τμήμα για το πρόγραμμα EU Aid Volunteers

Στάδιο 2

Υποβάλετε αίτημα για ευκαιρίες στο EU Aid Volunteers (έντυπο αίτησης, επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης, βιογραφικό σημείωμα σε μορφή Europass)

Στάδιο 3

Πρώτος γύρος επιλογής και συνέντευξη

Στάδιο 4

Συμμετοχή σε διαδικτυακή κατάρτιση και διαπροσωπική κατάρτιση

Στάδιο 5

Τελική επιλογή

Στάδιο 6

Εισαγωγή και κατάρτιση στα γραφεία της οργάνωσης αποστολής και υπογραφή συμβολαίου

Στάδιο 7

Έναρξη δραστηριοτήτων (αναχώρηση για τη χώρα προορισμού, εάν υπάρχει, ή Μαθητεία)

Στάδιο 8

Επιστροφή στη χώρα προέλευσης

Στάδιο 9

Απολογισμός (τόσο με την οργάνωση αποστολής όσο και με τα εμπλεκόμενα Ευρωπαϊκά όργανα)

Στάδιο 10

Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάχυσης και προβολής

decoration ball green twelve
decoration ball orange fourteen
decoration ball purple nine

Witnesses

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους οι εθελοντές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καλούνται να διηγηθούν την επαγγελματική τους πείρα και να γράψουν ιστορίες από το πεδίο για να συμπεριληφθούν στην επίσημη πύλη της DG ECHO και στις πλατφόρμες των οργανώσεων αποστολής. Αυτό επιτρέπει στους εθελοντές και σε όσους έχουν δουλέψει μαζί τους να ακουστούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Αποτελεί επίσης πρόσθετη αξία από τις ικανότητες των εθελοντών και τονίζει την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής ανθρωπιστικής βοήθειας. Εκτός αυτού, καθιστά τους ευρωπαίους πολίτες περισσότερο ενημερωμένους για την ανθρωπιστική παρέμβαση της ΕΕ και τους εθελοντές της και ενθαρρύνει άλλους πιθανούς υποψηφίους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Οι εθελοντές γίνονται αυθεντικοί πρεσβευτές του προγράμματος και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

  • Να θυμάστε! Αυτές οι δραστηριότητες επικοινωνίας είναι υποχρεωτικές όπως είναι και οι υπόλοιπες δραστηριότητες και θα πρέπει να προγραμματιστούν και να ολοκληρωθούν είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά από την αποστολή, με τη βοήθεια του Συντονιστή Επικοινωνίας στην οργάνωση αποστολής ή την κοινοπραξία.

Για να γνωρίσετε καλύτερα τον κόσμο της EUAV, για να ανακαλύψετε τις δραστηριότητες που πραγματοποιούν και να μοιραστείτε μαζί τους την αίσθηση του να είστε μέρος της αλλαγής, μπορείτε να δείτε προσωπικές ιστορίες από προηγούμενους εθελοντές πεδίου σε προγράμματα αποστολής στους παρακάτω συνδέσμους:

Ανακαλύψτε τους εταίρους μας

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo