Kuidas osaleda

Esimeseks sammuks on sertifitseerimine EACEA (Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse) poolt. Selle Sertifitseerimisprotsess eesmärk on tagada kaasatud organisatsioonide (nii saatvate kui vastuvõtvate) pädevuse kvaliteet ja vastutus vabatahtlike juhtimise ajal, et tagada programmide nõuetekohane rakendamine ja vabatahtlikele positiivne kogemus.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Osalejad

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatus on suunatud humanitaarabisektoris tegutsevatele kodanikele, mittetulundusühingutele ja avalik-õiguslikele asutustele, mille peakorter asub Euroopas või väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides. Osalejad võivad olla jaotatud saatvateks organisatsioonideks, vastuvõtvateks organisatsioonideks ja vabatahtlikeks, sõltuvalt sellest, mis tüüpi projektis osalejad osalevad, ning nende rollist.

Saatvaks organisatsiooniks saada soovija peab olema sertifitseeritud ning peakorteriga ELis. Sobilikud on:

 • ELi liikmesriigis asutatud valitsusvälised mittetulundusühingud;
 • liikmesriigile kuuluvad tsiviilotstarbelised avalik-õiguslikud asutused;
 • Punase Risti ja Punase Poolkuu seltside rahvusvahelised liidud.

Saatvad organisatsioonid võivad olla kaasatud tehnilise abi projektidesse, et saada abi sertifitseerimisprotsessi ajal ja/või toetada teisi organisatsioone standardite rakendamisel ja saatvaks organisatsiooniks saamisel. Lisaks võivad nad pärast sertifitseerimist juhtida vabatahtlike lähetamist lähetusprojektide raames.

 

Vastuvõtvatel organisatsioonidel on esindused mistahes väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides, kus toimuvad humanitaarabioperatsioonid. Need võivad olla:

 • valitsusvälised mittetulundusühingud, mis tegutsevad või on loodud kolmandates riikides;
 • tsiviilotstarbelised avalik-õiguslikud asutused, mille suhtes kohaldatakse selle kolmanda riigi seadusi;
 • rahvusvahelised organisatsioonid ja asutused.

Vastuvõtvaks organisatsiooniks saamiseks on vajalik sertifitseerimine. Potentsiaalne vastuvõttev organisatsioon võib sertifitseerimisprotsessi käigus osaleda suutlikkuse suurendamise projektides. Pärast sertifitseerimist võib organisatsioon võtta oma üksustes vastu vabatahtlikke lähetamisprojekti kaudu.

 

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Standardid ja suunised

Sertifitseerimise saamiseks ja projektikonkurssidel osalemiseks peavad huvitatud organisatsioonid vastama 17 kvaliteedistandardile, mis hõlmavad kolme erinevat kategooriat: õiguslik raamistik, lähetamise ja vastuvõtmise partnerlused, vabatahtlike juhtimine.

Euroopa Liidu kehtestatud 17 standardi täitmisega näitab pürgiv organisatsioon, et: vastab spetsiifilistele eeskirjadele ning austab turvalisuse ja ennetamise protseduure; tagab vabatahtlike läbipaistva valiku ja juhtimise, garanteerides neile asjakohased elu- ja töötingimused kogu lähetusaja jooksul; on suuteline looma ja säilitama partnerlusi, mis on eluliselt olulised vabatahtliku toetamiseks vabatahtliku tegevuse kõigis etappides ja programmi edukuse nimel.

decoration ball orange twelve

Seadusandlik raamistik

Esimesed 5 standardit, mida algatus nõuab, on seotud poliitikate ja protseduuridega, mille saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid peavad omaks võtma ning mida tõendatakse teatud dokumentide esitamisega nõudmise korral. Need keskenduvad ohutus-, julgeoleku- ja kaitsemeetmetele, millega kaitstakse rakendatud projektides osalevaid vabatahtlikke ja töötajaid.

Õiguslikud nõuded organisatsioonidele

Ava

Sulge

5 Standard

Standard 1

HOOLSUSKOHUSTUS / OHUTUS- JA TURVAMEETMED

Vabatahtlike ja töötajate kaitse tagamiseks ning mistahes õnnetuste/vahejuhtumite või väliste sündmuste ennetamiseks ja lahendamiseks, mis võivad kahjustada nende inimeste füüsilist heaolu, on vaja ohutus- ja turvaplaani. Selles peavad olema ära toodud konkreetsed meetmed ja protseduurid tuvastatud riskide mõjude minimeerimiseks ja/või vältimiseks, näiteks evakueerimiskavad, kontekstihindamine ning rollide ja vastutuse detailne kirjeldus. Organisatsioonid peavad suutma anda vastused järgmistele küsimustele:

 • Millised on peamised riskid vastuvõtvas riigis (inimröövid, üleujutused, tulekahjud …)?
 • Milliseid meetmeid tuleks nende riskide vältimiseks järgida?
 • Kuidas peaks käituma õnnetuse/vahejuhtumi korral?
 • Milliseid protseduure tuleks järgida?
 • Kellega peaks õnnetuse/vahejuhtumi korral ühendust võtma?
 • Kust leida ajakohast teavet vastuvõtva riigi olukorra kohta?
 • Millist käitumist tuleks vältida?

Standard 2

VÕRDSED VÕIMALUSED JA DISKRIMINEERIMISE VÄLTIMINE

Asjaomastel organisatsioonidel on igasuguse diskrimineerimise suhtes nulltolerants ja nad pakuvad kõigile programmis osalejatele võrdset, õiglast ja läbipaistvat juurdepääsu erinevatele võimalustele. Seega peavad organisatsioonid välja töötama ja rakendama võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise poliitikad.

 • Milliseid diskrimineerimise vorme riigis võib esineda?
 • Milliseid meetmeid võetakse nende vältimiseks (koolitus, instruktaaž…)?
 • Kas organisatsioon järgib riiklikke ja Euroopa õigusakte?
 • Kellega tuleks ühendust võtta, kui standardit ei järgita?
 • Kuidas toimub töötajate ja vabatahtlike valiku- ja värbamisprotsess?

Standard 3

LASTE JA KAITSETUTE TÄISKASVANUTE KAITSMINE

Arvestades suuremaid riske, millega kaitsetud isikud kokku puutuvad, kohustuvad organisatsioonid neid kaitsma, kehtestades strateegiaid, mis viiksid riskid miinimumini ja pakuksid turvalist, asjakohast ja austavat keskkonda abisaajatele, vabatahtlikele ja kogu personalile.

 • Milliste riskidega puutuvad kokku kaitsetud rühmad piirkondades, kus me tegutseme?
 • Kuidas teatada väärkohtlemisest, kui see aset leiab?
 • Milliseid ennetusmeetmeid saan rakendada (millist käitumist vältida, koolitused ja teadlikkuse tõstmise kursused, sagedane kontroll ja järelevalve, hoolikas personalivalik…)?
 • Kuidas tuleks väärkohtlemise ohvreid aidata? Millist käitumist peaks üles näitama süüdistatava suhtes?

Standard 4

TERVISHOID JA OHUTUS

Algatus nõuab, et lähetavad ja vastuvõtvad organisatsioonid tagaksid ja kaitseksid vabatahtlike tervist ja füüsilist heaolu. Seetõttu peavad organisatsioonid tagama ennetamise, teavitamise, koolituse, abi ja ülesannete jälgimise meetmed.

 • Millised on peamised terviseriskid vastuvõtvas riigis?
 • Milliseid meetmeid tuleks astuda nakkushaiguste vältimiseks (vaktsiinid, ennetav ravi, head tavad)?
 • Milliseid meetmeid tuleb läbipõlemise vältimiseks järgida?
 • Kelle poole ma võin psühholoogilise toetuse saamiseks pöörduda?
 • Millistesse turvalistesse haiglatesse ja/või kliinikutesse võib pöörduda?
 • Mida mu kindlustus katab?

Standard 5

ANDMEKAITSE

Programmi kandidaatide ja vabatahtlike isikuandmeid, mis on kogutud valikuprotsessi, koolituse ja tegevuste elluviimise käigus, tuleb käsitleda vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele, et vältida Euroopa isikuandmete määruste rikkumisest tingitud trahve, maine kaotamist või tegevuse peatamist.

 • Kas me järgime Euroopa direktiivi ja andmekaitsealaseid eeskirju, mis puudutavad meie töötajaid, meie vabatahtlikke ja abisaajaid?
 • Kuidas tagame isikuandmete sobimatu kasutamise vältimise?
 • Kuidas me kontrollime ja jälgime, et sobimatut kasutamist ei toimuks?

Õiguslikele nõuetele vastavuse kontrollnimekiri

Ülesanded
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Kõik nõuded on täidetud
decoration ball purple seven
decoration ball yellow four

Partnerlus

Et osaleda ELi humanitaarabi vabatahtlike projektikonkursil, peavad organisatsioonid moodustama partnerlusi, mis sobivad projekti eesmärgiga. Tehnilise abi puhul luuakse partnerlused Euroopa organisatsioonide vahel; suutlikkuse suurendamise ja lähetamise puhul luuakse partnerlused lähetavate ja vastuvõtvate organisatsioonide vahel ja/või organisatsioonide vahel, mis on spetsialiseerunud mistahes valdkonnale, mis on seotud projekti eesmärkide või tegevustega. Viimased osalevad siduspartneritena, andes oma panuse rakendatud meetmete tugevdamise kaudu, oma erioskusi ära kasutades.

Organisatsioonide partnerlusnõuded

Ava

Sulge

1 Standard

Standard 6

PARTNERLUS

Saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid peavad sõlmima kokkuleppe, mis reguleerib vabatahtlike kolmandatesse riikidesse lähetamisega seotud projekte. Lähetamiseelse, lähetamise ja lähetamisjärgse faasi haldamiseks tuleb koostada tegevusraamistik; sellega jälgitakse ka teatud nõuete ja põhimõtete järgimist, nagu võrdsus, ühised väärtused ja visioon, läbipaistvus, vastutus, aruandekohustus ja usaldusväärsus, vastastikune usaldus, austus, vastastikune täiendavus, paindlikkus, kohanemisvõime ja vastastikkus.

Organisatsiooni partnerlusnõuete kontrollnimekiri

Ülesanded
Checklist
Checklist
Kõik nõuded on täidetud
decoration ball orange fifeteen
decoration ball yellow six

Vabatahtliku tegevuse juhtimise tsükkel

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatuse keskmes on Euroopa vabatahtlike valimine, väljaõpe ja saatmine kolmandatesse riikidesse osana humanitaarabi projektidest. Seetõttu on lahkumiseelse, lähetamisaegse ja baasi tagasipöördumise faasi tõhusaks haldamiseks vaja spetsiaalseid protseduure ja standardite austamist, et tagada nende kvaliteet ja läbipaistvus.

Nõuded organisatsioonide vabatahtlike juhtimisele

Ava

Sulge

11 Standard

Standard 7

Vabatahtlikele ülesannete määramine ja valik

Vastuvõtva organisatsiooni vajaduste adekvaatne määratlemine võimaldab välja valida kõige sobivama isiku ja saavutada kõige tõhusama tegevuste elluviimise. Programm eeldab, et vastuvõtvad ja saatvad organisatsioonid töötavad koos, et täpsustada, millist profiili ja oskusi ELi humanitaarabi vabatahtlikelt soovitakse ja mida valiku tegemisel arvesse võtta, ning et teha kindlaks kõik vajalikud täiendavad õppe- või juhendamisnõuded.

Standard 8

Õppimine ja arenguplaan

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatus peab olulisteks aspektideks nii oskuste omandamist lähetuse ajal kui ka vabatahtlike saavutatud tulemuste määratlemist. Seega peavad organisatsioonid hoolitsema selle eest, et koostataks õppe- ja arengukava, mis kirjeldab vabatahtliku olukorda enne kogemust, selle ajal ja pärast seda.

Standard 9

ELi humanitaarabi vabatahtlike lähetamiseelse ettevalmistamise protseduurid

Saatev organisatsioon peab tagama, et vabatahtlikud saaksid enne lähetuse algust põhjaliku koolituse ja et neil oleks juurdepääs kõikidele peamistele töövahenditele, nad oskaksid neid kasutada ja mõistaksid, kuidas järgida kõiki nõutavaid protseduure, eriti neid, mis puudutavad ohutust. Organisatsioon peab määratlema ka kontaktisiku, kelle poole vabatahtlikud saaksid pöörduda ajal, mil nad organisatsiooniga koostööd teevad.

Standard 10

Praktikandid

ELi humanitaarabi vabatahtlike initsiatiiv pakub ka võimalust praktikandietapiks saatva organisatsiooni esindustes, mille jooksul võidakse hinnata vabatahtliku tegelikke teadmisi ja võimeid. Vabatahtliku nõrkuste ja teadmiste puudujääkide kindlakstegemine „turvalises kontekstis“ võib aidata organisatsioonil ette näha võimalikke probleeme ja pakkuda paremat lähenemisviisi ja häid tavasid.

Standard 11

Tulemuslikkuse juhtimine

Vabatahtlike jälgimine nende kogemuste eri hetkedel julgustab neid lõimuma organisatsioonide sees. See aspekt tähendab rohkem või vähem struktureeritud perioodiliste tegevuste (kohtumised, tulemuste hindamine jne) määratlemist, et toetada ja edendada vabatahtlike arengut organisatsioonide sees.

Standard 12

Professionaalne ja sotsiaalne tunnustamine

Organisatsioonisiseseks töö tunnustamiseks ja premeerimiseks on palju erinevaid viise. Nende hulka kuuluvad teavitamine kanalitest, mis võimaldavad vabatahtlikel osaleda otsustusprotsessides, koolitustegevuses ja pidulikel üritustel ning edasistest vabatahtliku tegevuse ja/või töövõimalustest teavitamine.

Standard 13

Elamistingimused

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatus katab reisikulud, kohustuslikud vaktsineerimised, viisad, majutuskulud ja tagab tervise, ohutuse või turvalisusega seotud riskide tõhusa juhtimise. Saatev organisatsioon peab tagama sobivad elamistingimused. Samuti vastutab see lennupiletite ostmise, viisade saamiseks logistilise toe pakkumise ja vabatahtlikule „taskuraha“ maksmise eest; viimati nimetatud summa määrab EL sõltuvalt vastuvõtva riigi elukallidusest.

Standard 14

Töötingimused

Lähetav organisatsioon peab tagama asjakohased töötingimused, mis võimaldavad vabatahtlikel täita oma ülesandeid turvalises ja tervislikus keskkonnas, tagades nende heaolu ja motivatsiooni (nt maksimaalselt 40 tundi töönädalas, 2 päeva puhkust kuus). Vabatahtlikul peab olema vastuvõtvas organisatsioonis juurdepääs mentorile, kellelt saada mistahes professionaalset abi.

Standard 15

Leping vabatahtlikuga

Algatus nõuab lepingu koostamist saatva organisatsiooni ja vabatahtliku vahel. Leping peaks sisaldama kõiki kohustusi ja vastutusi, selgitama õigusi ja ülesandeid ning täpsustama võimalike vaidluste lahendamise viisi. Lisaks sellele on leping tõend vabatahtliku pühendumusest missioonile ja organisatsiooni väärtustele.

Standard 16

Eetilisus ja käitumiskoodeks

Käitumiskoodeks sisaldab mitmeid kohustusi, mis on seotud isikliku ja ametialase käitumisega, mida kõik organisatsiooni liikmed (ka vabatahtlikud) peavad austama. Selle koodeksi peamine eesmärk on organisatsiooni missiooni, väärtuste ja põhimõtete ühtlustamine selle liikmete isiklikku ja ametialast käitumist reguleerivate eeskirjadega.

Standard 17

Järelarutelu

Vabatahtliku baasi naasmisel peaks toimuma järelarutelu eesmärgiga saada algatuse kohta tagasisidet; õppe- ja arengukava lõpuleviimiseks; vabatahtliku teavitamiseks võimalustest jätkata oma pühendumist humanitaarabisektorile ja Euroopa kodanikuaktiivsusele.

Organisatsiooni vabatahtlike juhtimise kontrollnimekiri

Ülesanded
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Kõik nõuded on täidetud
decoration ball purple three
decoration ball green two
decoration ball orange three

Sertifitseerimisprotsess

Protseduur: Sertifitseerimisprotsess koosneb e-vormi (veebis täidetava vormi) koostamisest ja täitmisest EACEA portaali kaudu; lisada tuleb teatavad dokumendid, nagu ka ausõnaline kinnitus, humanitaarvaldkonna kogemuste kirjeldus ja koostada tuleb enesehindamise vorm. Vastuvõtva organisatsiooni puhul tuleb lisada ka soovituskirjad. Teised kohustuslikud ja vabatahtlikud dokumendid, mida nõutakse koos enesehindamise vormiga, tuleb saata e-kirjaga EACEA-le, kusjuures e-kirja teemaks tuleb märkida e-vormi esitamisel süsteemi poolt väljastatud identifitseerimiskood.

 

E-vormi koostamiseks on vajalik registreerimine osalejaportaalis (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html) ja identifitseerimiskoodi (PIC) saamine. Kui kood on saadud, tuleb taotlejal liikuda EACEA rahastamise ja sertifitseerimise lehele (https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/) ja seejärel, kasutades vajadusel toetavaid suuniseid, koostada ja täita e-vorm, lisades nõutavad dokumendid (need sõltuvad organisatsiooni rollist). Lisatavad dokumendid võivad olla mistahes Euroopa Liidu ametlikus keeles.

 

Tähtaeg: Sertifitseerimistaotluse võib esitada mistahes ajal aasta jooksul. Praegu on seatud lõpptähtaeg 30. septembriks 2020, mis langeb kokku praeguse raamprogrammi lõppemisega, kuid järgmine tähtaeg teatatakse peagi.

 

Sertifitseerimise tulemus: EACEA teatab oma otsuse kuue kuu jooksul pärast sertifitseerimistaotluse saamist. Kui hinnang on negatiivne, võib organisatsioon esitada uue taotluse alles 12 kuud pärast EACEA tagasilükkamise kuupäeva. Selle 12-kuulise perioodi jooksul võib organisatsioon kasutada tehnilise abi ja suutlikkuse suurendamise programme.

 

Organisatsioonid peavad läbima sertifitseerimise iga kolme aasta tagant ja näitama, et nad vastavad standarditele. Uus sertifitseerimisprotsess sisaldab enesedeklaratsiooni kõigi nõutavaid standardeid puudutavate muudatuste kohta, millele on lisatud võimalikud toetavad dokumendid (nt Euroopa privaatsusdirektiivi muudatused 2018. aastal käivitasid sisemiste andmekaitsepoliitikate muudatused).

Saatjaorganisatsioonide sertifitseerimismehhanism

Kui soovite olla ELi humanitaarabi vabatahtlike saatjaorganisatsioon, hõlmab sertifitseerimisprotsess „tõendusmaterjalil” põhinevat enesehindamist; esitada tuleb organisatsiooni poolt vastu võetud dokumente ja poliitikaid.

E-vorm sisaldab mitmeid kohustuslike lisasid, millega on võimalik tutvuda allolevas nimekirjas.

Pärast e-vormi esitamist saab kandidaat viitenumbri, mida tuleb kasutada selleks, et saata EACEAle e-kiri, mis sisaldab standardite täitmiseks vajalikke kohustuslikke dokumente, ning täiendavaid valikulisi dokumente (nt teema: Manused taotlusele XXXXXX – EUAV-1-201X-1-XX-EUAV-CERT).

Kui organisatsioon on juba Kodanikukaitse ja Humanitaarabioperatsioonide Peadirektoraadi partner, on ta vabastatud teatud kohustuslike dokumentide esitamisest (enesehindamise vormi 2. ja 3. osa), mis on kaetud kehtiva raamlepinguga; esitada tuleks siiski FPA (partnerluse raamlepingu) viitenumber vastavas osas.

E-vorm sisaldab rida kohustuslikke manuseid, sealhulgas

Ava

Sulge

4 Dokumendid

Dokument A

täies ulatuses täidetav enesehindamise vorm

täies ulatuses täidetav enesehindamise vorm; see hõlmab kõiki standardeid ja menetlusi, mis on seotud vabatahtlike saatmist korraldavaks organisatsiooniks kandideerimisega; vorm toob mõningate punktide puhul välja ka selle, kas nõue on organisatsiooni põhimõtete ja tavade kohaselt juba täielikult täidetud või kas organisatsioon kohustub neid tingimusi teatud meetmete abil täitma

Dokument B

ausõnaline kinnitus

ausõnaline kinnitus, mille on allkirjastanud isik, kes tohib saatvat organisatsiooni seaduslikult esindada

Dokument C

enesehindamise alusel koostatud nimekiri organisatsiooni

enesehindamise alusel koostatud nimekiri organisatsiooni poolt juba kasutusele võetud ohutus- ja julgeolekupoliitikatega, täpsustades, millise lisatud dokumendiga milline punkt on kaetud

Dokument D

nimekiri varasemate kogemustega humanitaarabi valdkonnas

Lõpuks palutakse organisatsioonil lisada nimekiri varasemate kogemustega humanitaarabi valdkonnas

Sertifitseerimismehhanism vastuvõtvatele organisatsioonidele

ELi humanitaarabi vabatahtlikke vastuvõtvaks organisatsiooniks saamise sertifitseerimisprotsess sisaldab „soovitustel” põhinevat enesehindamist. 

Kui olete juba sertifitseeritud Euroopa Liidu saatva organisatsiooni haruorganisatsioon kolmandas riigis – st teil ei ole iseseisvat juriidilist staatust, võite taotleda lihtsustatud sertifitseerimist. See põhineb enesehindamise vormis esitatavatel soovituskirjadel, kuid hõlmab vähem standardeid, kuna mõned neist on juba organisatsiooni ELi peakorteri sertifitseerimisel kontrollitud.

Pärast e-vormi esitamist saab kandidaat viitenumbri, mida tuleb kasutada selleks, et saata EACEA-le e-kiri koos standardite või menetlustega seotud lisadokumentidega, et illustreerida organisatsiooni kogemusi ja/või sisepoliitikaid.

Kandidaatorganisatsioon peab esitama

Ava

Sulge

4 Dokumendid

Dokumendid A

täies ulatuses täidetud enesehindamise vormi

täies ulatuses täidetud enesehindamise vormi; see hõlmab kõiki standardeid ja menetlusi, mis on seotud vabatahtlike vastuvõtmist korraldavaks organisatsiooniks kandideerimisega; vorm toob mõningate punktide puhul välja ka selle, kas nõue on organisatsiooni põhimõtete ja tavade kohaselt juba täielikult täidetud või kas organisatsioon kohustub neid tingimusi teatud meetmete abil täitma

Dokumendid B

ausõnaline kinnitus

ausõnaline kinnitus, mille on allkirjastanud isik, kes tohib saatvat organisatsiooni seaduslikult esindada

Dokumendid C

kolm kohustuslikku soovitust

kolm kohustuslikku soovitust, milles soovituse andja täpsustab, et kehtestatud standardeid (või standardite taset) järgiti soovituse andja ja kandideerija vahelises koostöös. Soovituskirjad ei pea tingimata hõlmama kõiki nõutavaid standardeid, vaid ainult neid, mida on saavutatud või kasutatud koostööperioodi jooksul. Soovituste andjad peavad kuuluma vähemalt kahte järgnevasse kategooriasse:

 • juba sertifitseeritud saatev või vastuvõttev organisatsioon, millega kandidaatorganisatsioonil on olnud, on praegu või millega kavatsetakse moodustada partnerlus
 • Euroopa Komisjoni humanitaarabi partner, millel on kehtiv raamleping ja millega kandidaat on juba koostööd teinud
 • rahvusvaheline või mittetulundusühing või tsiviilotstarbeline avalik-õiguslik asutus, millega kandidaat on juba koostööd teinud
 • akrediteerimis- või auditeerimisorganisatsioon, mis on sertifitseerinud kandidaatorganisatsiooni valdkondades, mis on seotud ELi humanitaarabi vabatahtlike algatusega

Dokumendid D

nimekiri varasemate kogemustega humanitaarabi

Organisatsioonil palutakse lisada nimekiri varasemate kogemustega humanitaarabi valdkonnas

Tutvuge meie partneritega

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo