Projekti esitamine

On olemas lähetamisprojektidele mõeldud projektikonkursid, milles võivad osaleda ainult juba sertifitseeritud organisatsioonid, ning suutlikkuse suurendamise ja tehnilise abi projektide konkursid, mis on avatud ka sertifitseerimata organisatsioonidele, osalemiseks pädevuse tugevdamise projektides humanitaarvaldkonnas ja vabatahtlike juhtimise standardite osas. avaldatakse perioodiliselt kahte tüüpi projektikonkursikutseid.

decoration ball light green one
decoration ball yellow one
decoration ball purple two

Suutlikkuse suurendamine ja tehniline abi

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatuse raames toetab Euroopa Liit meetmeid lähetavate organisatsioonide (mille peakorterid asuvad ELi liikmesriikides) ja vastuvõtvate organisatsioonide (kolmandates riikides) pädevuse suurendamiseks, et parandada oskusi, kohalikku suutlikkust reageerida humanitaarkriisidele ja õiget vabatahtlike juhtimist EL poolt. Tehnilise abi ja suutlikkuse suurendamise meetmed vastavad Euroopa ja kohalike organisatsioonide-sisestele pädevuste tugevdamise vajadustele, mille eesmärgiks on saada ELi humanitaarabi vabatahtlike sertifitseerimine.

EACEA-l on vähemalt üks projektikonkurss aastas ja konkreetsed vahendid, mida eraldada potentsiaalsetele saatvatele ja vastuvõtvatele organisatsioonidele, et tugevdada standardeid, mis on nõutavad sertifitseerimiseks ja meetmete rakendamiseks humanitaarvaldkonnas. Vastavad suunised sisaldavad üksikasjalikku teavet projektikonkursi eesmärkide, kõlbulikkuse kriteeriumide, eelarve üksikasjade ja ajakavade kohta. Vt näitekst: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2018.pdf. Kandidatuuri saatmiseks tuleb luua ettepanekus osalevate partnerorganisatsioonide konsortsium. Igal organisatsioonil peab olema oma PIC. Partnerlus peab olema riikidevaheline ja sisaldama järgmist:

 • vähemalt 3 organisatsiooni erinevatest riikidest, mis tehnilise abi projektide puhul on kõik ELi liikmesriigid.
 • suutlikkuse suurendamise projektide puhul vähemalt kaks saatvat organisatsiooni kahest erinevast ELi liikmesriigist ja 2 vastuvõtvat organisatsiooni kahest erinevast riigist.

Koordineerival organisatsioonil peab olema vähemalt 3-aastane kogemus humanitaarabi valdkonnas (samuti vähemalt üks Euroopa partner ja vastuvõttev organisatsioon suutlikkuse suurendamise projektide puhul) ja vabatahtlike juhtimise valdkonnas. Kolme aastat tegutsemist vabatahtlike juhtimise valdkonnas võib kinnitada ka üks projektipartneritest.

Kogu projektikonkursi paketi saab alla laadida EACEA veebilehelt ja see koosneb järgmistest osadest:

 • taotluse vorm (e-vorm).
 • eelarve üksikasjad / soovituslik jaotus / tegevusvõimsus / finantssuutlikkus.
 • ausõnaline kinnitus (allkirjastatud ainult konsortsiumi koordineeriva organisatsiooni poolt)
 • mandaat.

Sarnaselt sertifitseerimisega tuleb koostada ja täita veebis e-vorm, lisades manustena nõutavad dokumendid. Kõik dokumendid tuleb esitada kõikidele konsortsiumi liikmetele arusaadavas ELi ametlikus keeles.

decoration ball orange two

E-vorm koosneb seitsmest erinevast osast

Ava

Sulge

Osad A ja B

mis käsitlevad teavet koordineeriva organisatsiooni, partnerite ja nende rolli kohta projektis

Osa C

mis sisaldab projekti kirjeldust (ajakava, eelarve, projekti kokkuvõte);

Osa D

projekti asjakohasuse kohta (eesmärgid, vajaduste hindamine, meetod, probleemid ja lahenduste leidmine, näitajad soo, vanuse ja vastupanuvõime kohta);

Osa E

projekti kavandamise ja rakendamise kvaliteedi kohta (sekkumisloogika, näitajad, tööplaan, eeldused, riskid, kvaliteedikontroll, kulutõhusus);

Osa F

mõju ja teavitamine

Osa G

partnerlus- ja koostöölepingute kvaliteet ja asjakohasus.

Kui e-vorm on esitatud, saadetakse automaatne viitenumber koos teavitava sõnumiga registreeritud e-posti aadressile

decoration ball orange seven
decoration ball purple five
decoration ball green seven

Lähetamine

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatuse kontekstis pakub Euroopa Liit vabatahtliku töö võimalusi humanitaarvaldkonnas, mis edendavad lisaks ELi solidaarsusmeetmetele ka professionaalset arengut ja pädevuste tugevdamist.

 

Lähetamisealane projektikonkurss võimaldab sertifitseeritud organisatsioonidel rakendada projekte, mis hõlmavad vabatahtlike valimist, väljaõpet ja lähetamist; see võimaldab vastuvõtvatel organisatsioonidel kasutada vabatahtlikke humanitaarabiprojektides, tugevdades katastroofi tõttu kannatavate kaitsetute kogukondade vastupanuvõimet.

LÄHETAMISALASED PROKJEKTIKONKURSID

Igal aastal avab EACEA vähemalt ühe lähetamisalase projektikonkursi, mille eesmärk on kaasata vabatahtlikke humanitaarabisse, mida osutatakse väljaspool ELi konteksti. Vastavad suunised sisaldavad üksikasjalikku teavet projektikonkursi eesmärkide, kõlbulikkuse kriteeriumide, eelarve üksikasjade ja ajakavade kohta. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2.pdf  

Projektiettepaneku esitamiseks tuleb luua partnerorganisatsioonide konsortsium. Igal organisatsioonil peab olema oma PIC (sertifitseerimise käigus saadud). Projekt peab hõlmama ainult sertifitseeritud organisatsioone või selliseid organisatsioone, mis on esitanud avalduse sertifitseerimiseks suunistes sätestatud tähtaja jooksul. Lisaks peavad partnerlused olema riikidevahelised ja kaasama vähemalt 2 saatvat organisatsiooni kahest erinevast ELi liikmesriigist ja 2 vastuvõtvat organisatsiooni. Konsortsium võib hõlmata ka assotsieerunud organisatsioone, kes aitavad kaasa projekti eesmärkide saavutamisele ilma vabatahtlikke otseselt lähetamata.

 

Ainult lähetavad organisatsioonid võivad olla konsortsiumi koordinaatorid projektitaotluse esitamise ajal. Kogu projektikonkursi paketi saab alla laadida EACEA veebilehelt ja see koosneb järgmistest osadest:

 • taotluse vorm (e-vorm)
 • eelarve üksikasjad / soovituslik jaotus / tegevusvõimsus / finantssuutlikkus
 • ausõnaline kinnitus (allkirjastatud ainult konsortsiumi koordineeriva organisatsiooni poolt)
 • mandaat

Kõik dokumendid tuleb esitada kõikidele konsortsiumi liikmetele arusaadavas ELi ametlikus keeles. Vabatahtlikke võib saata ainult kolmandatesse riikidesse, mis on EACEA poolt enne igat projektikonkurssi koostatud ja avaldatud juhendnimekirjas, samas ei tohi teha vabatahtlikku tööd riikides, kus on käimas relvastatud konfliktid. Üks lähetusprojektide raames toetuskõlbulikke tegevusi on praktikandiperiood juuniorvabatahtlikele saatva organisatsiooni kontorites.

 

Rahastatavate tegevuste hulgas on: vabatahtlike valimise, ettevalmistamise ja vajaduse korral kolmandatesse riikidesse lähetamise projektid; meetmed, mis tugevdavad organisatsioonide suutlikkust, et kasutada ära kõigi Euroopa Liidu rahastatavate operatsioonide sünergiat ja vastastikust täiendavust; tegevused, mis edendavad ja tutvustavad Euroopa Liidu põhimõtteid; muud koolitusvõimalused.

decoration ball green six
decoration ball orange six
decoration ball purple four

Partnerluste loomine

ELi humanitaarabi vabatahtlike algatus näeb ette lähetamise, suutlikkuse suurendamise ja tehnilise abi projektide rahastamise ainult lähetavate ja/või vastuvõtvate organisatsioonide konsortsiumide jaoks, et tugevdada asjassepuutuvate organisatsioonide pädevust ja suutlikkust ning tagada nende poolt väljapakutud projektitegevuste tõhus saavutamine.

Konsortsiumis osalevate organisatsioonide abikõlblikkus sõltub esitatavast projektist. Lähetusprojektides võivad osaleda järgmised osalejad:

 • sertifitseeritud saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid
 • saatvad ja vastuvõtvad organisatsioonid, mis on taotlenud sertifitseerimist enne lähetamisprojekti tähtaja lõppu (projekti valituks osutumine eeldab siiski sertifitseerimisprotsessi edukat tulemust)
 • teised organisatsioonid, mis on spetsialiseerunud projekti eesmärkide ja/või tegevustega seotud mistahes valdkonnale ja panustavad oma eripädevustega
 • assotsieerunud partnerid (need võivad olla Euroopa Komisjoniga mitte seotud)
Tehnilise abi ja suutlikkuse suurendamise projektide puhul võivad osaleda lisaks eespool loetletud partneritele ka sertifitseerimisprotsessi lõpule viia soovivad organisatsioonid.   Kui otsite partnerit konsortsiumi loomiseks, vaadake juba sertifitseeritud saatvate ja vastuvõtvate organisatsioonide nimekirja EACEA veebilehel. Organisatsioon liitub pärast sertifikaadi saamist EACEA veebilehel avaldatava andmebaasiga, ning see võimaldab kasutajatel teada saada edukatest liikmetest ja moodustada partnerlusi, võttes samal ajal arvesse standardi 6 nõudeid ja põhimõtteid.

+ 145

Juba sertifitseeritud 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tutvuge meie partneritega

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo