Vabatahtlike juhtimine/saatmine

ELi humanitaarabi vabatahtlike programmi põhieesmärk on see, et pädevad vabatahtlikud osaleksid humanitaarabi projektides, mis toetavad kõige kaitsetumaid elanikkonnarühmi, seda nii tööga kohapeal kui ka vabatahtliku tegevuse kaudu veebis.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Kes on ELi humanitaarabi vabatahtlik? / EL humanitaarabi vabatahtliku koondportree

ELi humanitaarabi vabatahtlik on vähemalt 18 aastane (ainus vanusepiirang) väljaõppe saanud, kõrgelt motiveeritud isik, kes on Euroopa kodanik või pikaajaline elanik ühes ELi liikmesriigis.

Lähetamisprojektid hõlmavad juunior- ja seeniorvabatahtlike osalemist

Ava

Sulge

2 Vabatahtlike

Vabatahtlik A

juunior

juuniorid on üldjuhul hiljutised koolilõpetajad, kellel on vähem kui 3 aastat töökogemust vabade ametikohtade profiilis määratletud sektoris

Vabatahtlik B

Seenioridel

seenioridel on vähemalt 5-aastane töökogemus kvalifitseeritud vastutusrikastel ametikohtadel.

Vabatahtlike valikut ja rollide määratlemist teostavad nii saatvad kui ka vastuvõtvad organisatsioonid vabade töökohtade kuulutuste kaudu ELi humanitaarabi vabatahtlike platvormis ning need eeldavad standardite 2 ja 5 Loetletud allpool.

Õiguslikud nõuded organisatsioonidele

Ava

Sulge

2 Requirements

Standard 2

VÕRDSED VÕIMALUSED JA DISKRIMINEERIMISE VÄLTIMINE

Asjaomastel organisatsioonidel on igasuguse diskrimineerimise suhtes nulltolerants ja nad pakuvad kõigile programmis osalejatele võrdset, õiglast ja läbipaistvat juurdepääsu erinevatele võimalustele. Seega peavad organisatsioonid välja töötama ja rakendama võrdsete võimaluste ja mittediskrimineerimise poliitikad.

  • Milliseid diskrimineerimise vorme riigis võib esineda?
  • Milliseid meetmeid võetakse nende vältimiseks (koolitus, instruktaaž…)?
  • Kas organisatsioon järgib riiklikke ja Euroopa õigusakte?
  • Kellega tuleks ühendust võtta, kui standardit ei järgita?
  • Kuidas toimub töötajate ja vabatahtlike valiku- ja värbamisprotsess?

Standard 5

ANDMEKAITSE

Programmi kandidaatide ja vabatahtlike isikuandmeid, mis on kogutud valikuprotsessi, koolituse ja tegevuste elluviimise käigus, tuleb käsitleda vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele, et vältida Euroopa isikuandmete määruste rikkumisest tingitud trahve, maine kaotamist või tegevuse peatamist.

  • Kas me järgime Euroopa direktiivi ja andmekaitsealaseid eeskirju, mis puudutavad meie töötajaid, meie vabatahtlikke ja abisaajaid?
  • Kuidas tagame isikuandmete sobimatu kasutamise vältimise?
  • Kuidas me kontrollime ja jälgime, et sobimatut kasutamist ei toimuks?

Vabatahtlike profiilide määratlemine (sealhulgas valik juunior- ja seeniorvabatahtlike vahel) toimub vastuvõtvate organisatsioonide ja abisaavate kogukondade vajaduste hoolika hindamise teel rakendatavates projektides. Need võivad ulatuda üldistest profiilidest spetsiifilisemateni (projektijuht, vee-, kanalisatsiooni ja hügieeni (WASH) spetsialist, sooküsimuste- või kommunikatsiooni ekspert). Pärast seda, kui organisatsioonid on teinud kandidaatide esimese vooru valiku, mis põhineb vaba ametikohta kuulutuse peale saadetud dokumentidel, osalevad need kandidaadid kohustuslikus väljaõppes (veebis ja kohapeal), nagu algatuses ette nähtud ja see lõpeb mitmesuguste hädaolukordade simulatsiooniga. Ainult kandidaadid, kes läbivad koolituse ja hindamise, võivad saada ELi humanitaarabi vabatahtlikeks. Vastuvõttev organisatsioon valib seejärel lähetatava vabatahtliku, võttes arvesse kandidaadi kogemusi, oskusi ja sooritust.   Saatev organisatsioon peab korraldama väljavalikud vabatahtlikule enne tema kolmandasse riiki saatmist tutvustusprogrammi. Juuniorvabatahtlike puhul võib selle kohustusliku väljaõppe ja tutvustuse siduda ka praktikantuuriga lähetava organisatsiooni esinduses (kestab maksimaalselt 6 kuud), eesmärgiga arendada vajalikke pädevusi välitööl töötamiseks. Kui vabatahtlik saabub sihtriiki, on vastuvõtva organisatsiooni kohustus järgida algatuses nõutavaid standardeid, tagades tervishoiu-, ohutus-, julgeoleku- ja kaitsemeetmed ning sobilikud elu- ja töötingimused.   Oma päritoluriiki naasmisel peab vabatahtlik osalema saatjaorganisatsioonis järelarutelul, et arutada kogemusi, anda algatusele tagasisidet, viia lõpule õppe- ja arengukava ning et vabatahtlikku saaks teavitada edasistest võimalustest humanitaarabi ja Euroopa kodanikuaktiivsuse valdkonnas. Lõpuks võib vabatahtlik osaleda tegevustes, mis on suunatud algatuse tutvustamisele ja suuremale nähtavusele; need toimuvad lähetavate organisatsioonide ja Euroopa institutsioonide kontorites.

  • Pidage meeles! Koolituse, majutuse, viisade, reisimise ja kindlustuse kulud on projektiga täielikult kaetud ning vabatahtlikule makstakse ka igakuiseid päevarahasid tema enda poolt tasutavate kulude jaoks, mille suurus on kindlaks määratud Euroopa Liidu poolt sihtriigi elukalliduse põhjal.

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Kuidas liituda ELi humanitaarabi vabatahtlikega?

Vabatahtlike lähetamise protsess hõlmab mitmesuguseid samme, mille käigus kandidaat läbib peale hindamise ka koolituse ja ettevalmistuse eelseisvaks kogemuseks.

Kuidas liituda ELi humanitaarabi vabatahtlikega

Ava

Sulge

Etapp 1

Otsige vabatahtliku töö võimalusi humanitaarabi peadirektoraadi (DG ECHO) ametlikul veebisaidil, ELi humanitaarabi vabatahtlike programmi alajaotuses

Etapp 2

Esitage päring ELi humanitaarabi vabatahtlike võimaluste kohta (taotlusvorm, motivatsioonikiri, enesehindamise küsimustik, CV Europassi vormingus)

Etapp 3

Esimese ringi valikuprotsess ja intervjuu.

Etapp 4

Osalemine veeb- ja kohapealses väljaõppes

Etapp 5

Lõppvalik

Etapp 6

Tutvustusprogramm saatva organisatsiooni kontoris ja lepingu allkirjastamine

Etapp 7

Tegevuste algus (väljasõit sihtriiki, kui see on asjakohane, või praktika).

Etapp 8

Naasmine päritoluriiki

Etapp 9

Järelarutelu (nii saatva organisatsiooni kui ka kaasatud Euroopa institutsioonidega)

Etapp 10

Osalemine avalikkuse teavitamise ja nähtavuse suurendamise üritustel.

decoration ball green twelve
decoration ball orange fourteen
decoration ball purple nine

Vabatahtlikud

Teenistusperioodi jooksul palutakse programmis osalevatel vabatahtlikel rääkida oma töökogemusest ja kirjutada lugusid välitöölt, mis lisatakse DG ECHO ametlikku portaali ja saatva organisatsiooni platvormidele. See võimaldab vabatahtlikel teha ennast ja neid abisaajaid, kellega nad koos töötanud on, kuuldavaks kogu maailmas. Samuti annab see lisaväärtust, kasutades ära vabatahtlike pädevusi ja rõhutab Euroopa humanitaarabi tõhusust; see muudab Euroopa kodanikud teadlikumaks ELi humanitaarabimeetmetest ja selle vabatahtlikest ning julgustab teisi potentsiaalseid kandidaate algatuses osalema. Vabatahtlikest saavad tõelised algatuse ja Euroopa solidaarsuse saadikud.

  • Pidage meeles! Need kommunikatsioonitegevused on sama kohustuslikud kui muud tegevused ning need tuleb kavandada ja lõpule viia kas lähetuse ajal või pärast seda lähetava organisatsiooni või konsortsiumi kommunikatsiooni teabekeskuse abiga.

Kui soovite siseneda sügavamale EL humanitaarabi vabatahtlike maailma, avastada nende poolt läbiviidavaid tegevusi, jagada nendega tunnet, et olete osa millestki suuremast, leiate lugusid välitööst järgmistelt linkidelt:

Tutvuge meie partneritega

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo