Kaip dalyvauti

Organizacijos, norinčios dalyvauti ES pagalbos savanorių programoje, pirmiausia turi būti sertifikuotos. Sertifikatą suteikia Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA). Juo patvirtinama, kad visos dalyvaujančiosios organizacijos (siunčiančiosios ir priimančiosios) gali visapusiškai užtikrinti savanorių valdymo standartus ir veiksmingas procedūras, nustatytus siekiant apsaugoti ir valdyti savanorius jų dislokavimo laikotarpiu pagal ESPS iniciatyvą.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Programos dalyviai

ES pagalbos savanorių iniciatyva skirta piliečiams, ne pelno siekiančioms organizacijoms ir viešosioms įstaigoms, kurios aktyviai dalyvauja humanitarinės pagalbos teikimo veiklose ir yra įsisteigusios Europoje ar ES nepriklausančiose šalyse. Visus dalyvius galima skirstyti pagal jų planuojamą veiklą ir vaidmenį programoje: siunčiančiosios organizacijos, priimančiosios organizacijos ir savanoriai.

Siunčiančiosios organizacijos atsakingos už visus ES pagalbos savanorių paieškos, atrankos, rengimo, išsiuntimo į dislokavimo vietą ir administravimo aspektus. Norint tapti siunčiančiaja organizacija reikia būti registruotai ES ir atlikti sertifikavimo procedūrą. Siunčiančiosios organizacijos turi priklausyti vienai iš šių kategorijų:

 • nevyriausybinės nepelno siekiančios organizacijos, kurios įsteigtos pagal valstybės narės teisę ir kurių būstinė yra ES;
 • civilinio pobūdžio viešosios teisės subjektai, kuriuos reglamentuoja valstybės narės teisė;
 • Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio draugijų federacija;

Pagal ESPS iniciatyvą siunčiančiosios organizacijos gali dalyvauti Techninės pagalbos projektuose. Juos įgyvendinant daugiausia dėmesio skiriama užtikrinti organizacijų atitiktį ESPS iniciatyva nustatytiems standartams ir gebėjimų dalyvauti sertifikavimo procese tobulinimui. Tik sertifikuotos organizacijos gali dalyvauti savanorių dislokavimo projektuose.

 

Priimančiosios organizacijos priima savanorius ir atsako už jų supažindinimą su darbu, kuratorių paskyrimą, tinkamų gyvenimo ir darbo sąlygų sudarymą. Jos turi būti įsisteigusios bet kurioje ne Europos Sąjungos valstybėje, kurioje vykdomos humanitarinės pagalbos operacijos. Priimančiosios organizacijos turi priklausyti vienai iš šių kategorijų:

 • nevyriausybinės, nepelno siekiančios organizacijos veikiačios ir įsteigtos ne ES šalyse;
 • civilinio pobūdžio viešosios teisės subjektai, kurių veiklą reglamentuoja tos šalies įstatymai;
 • tarptautinės organizacijos ir agentūros.

Priimančioji organizacija turi būti sertifikuota, jei ji nori dalyvauti savanorių dislokavimo projektuose. Padėti pasiruošti sertifikavimo procesui gali dalyvavimas Gebėjimų stiprinimo projektuose.

 

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Standartai ir gairės

Organizacijos, kurios nori būti sertifikuotos ir galėtų teikti projektų paraiškas, privalo atitikti 17 kokybės standartų, kurie skirstomi į tris kategorijas: teisinė struktūra, siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų partnerystė, savanorių valdymas.

Atitinkanti 17 Europos Sąjungos nustatytų standartų, organizacoija parodo, kad ji pajėgi įgyvendinti ir laikytis tam tikrų reglamentų ir procedūrų, kurie apima būtinas sąlygas, tvarką ir reikalavimus, kuriuos turi taikyti organizacijos nustatydamos, atrinkdamos, rengdamos, valdydamos ir dislokuodamos savanorius kandidatus ir ES pagalbos savanorius trečiose šalyse; kad gali sukurti ir palaikyti partnerystes, kurios labai svarbios užtikrinant paramą ir saugumą savanoriams visais jų savanoriškos veiklos etapais, ir kurios ženkliai prisideda prie programos sėkmės.

decoration ball orange twelve

Teisinė struktūra

Pirmieji 5 iniciatyvos nustatyti standartai apima veiklas ir procedūras, kurias turi įgyvendinti siunčiančios ir priimančios organizacijos. Jie daugiausia dėmesio skiria savanorių bei projekto darbuotojų saugos ir saugumo užtikrinimui. Organizacijos turi pateikti tai įrodančius tam tikrus dokumentus.

Teisiniai reikalavimai organizacijoms

Atidaryti

Uždaryti

5 Standartai

Standartas 1

PAREIGA RŪPINTIS/ SAUGOS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMAS

Siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos privalo užtikrinti savanorių ir darbuotojų saugumą ir tuo tikslu parengti saugumo politiką, rizikos vertinimo procedūras, saugumo valdymo ir evakuacijos planą, rašytinį dislokacijos šalies rizikos saugumui, kelionėms ir sveikatai įvertinimą. Organizacijos turi atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kokie yra pagrindiniai rizikos faktoriai priimančioje šalyje (pagrobimai, potvyniai, gaisrai…)?
 • Kokių saugumo priemonių reikia laikytis, kad išvengti šių rizikų?
 • Kaip reikia elgtis įvykus nelaimingam atsitikimui?
 • Kokių reikėtų laikytis procedūrų?
 • Su kuo reikėtų susisiekti nelaimingo atsitikimo atveju?
 • Kur galima rasti naujausią informaciją apie situaciją priimančioje šalyje?
 • Kaip elgtis ir kokio elgesio vengti?

Standartas 2

LYGIOS GALIMYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMAS

Siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos priimdamos sprendimus dėl savanorių atrankos visą nustatymo ir atrankos procesą privalo laikytis vienodo požiūrio, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų. Tuo tikslu jos turi parengti ir įgyvendinti lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką.

 • Kokios diskriminacijos formos gali egzistuoti šalyje?
 • Kokių priemonių reikėtų imtis norint išvengti diskriminacijos atvejų (mokymai, informavimas..)?
 • Ar organizacija laikosi nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų?
 • Kur reikėtų kreiptis, jei nesilaikoma standarto reikalavimų?
 • Kaip vyksta projekto personalo ir savanorių atrankos ir įdarbinimo procesas?

Standartas 3

VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ SUAUGUSIŲJŲ APSAUGA

Siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos įsipareigoja vykdyti visiško bet kokios prievartos prieš vaikus ir pažeidžiamus suaugusiuosius netoleravimo politiką. Jos turi gebėti pranešti apie prievartą, tinkamai spręsti incidentus, sumažinti riziką iki minimumo ir užtikrinti saugią aplinką naudos gavėjams, savanoriams ir visam personalui.

 • Kokios yra galimos rizikos pažeidžiamoms grupėms šalyje?
 • Kaip ir kam pranešti apie prievartos atvejus, jei jie vyksta?
 • Kokias vykdyti prevencines priemones, kad užkirsti kelią prievartos atvejams (informavimas apie elgesį, kurio reikia vengti, mokymai ir kursai, stebėsena, atsakinga personalo atranka…)?
 • Kaip padėti prievartą patyrusioms aukoms? Kaip elgtis su kaltinamaisiais?

Standartas 4

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SAUGA

Iniciatyva reikalauja, kad siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos užtikrintų ir apsaugotų savanorių sveikatą ir gerą fizinę būklę. Tuo tikslu jos parengia tinkamą ir taikomą sveikatos priežiūros, jos prevencijos, informavimo, mokymo politiką.

 • Kokie yra pagrindiniai rizikos sveikatai pavojai priimančioje šalyje?
 • Kokių veiksmų reikėtų imtis siekiant išvegti ligų ar susirgimų (skiepijimasis, prevencinis gydymas, informavimas..)?
 • Kokių priemonių reikia imtis siekiant išvengti nudegimų?
 • Kur kreiptis dėl psichologinės pagalbos?
 • Į kurias saugias ligonines reikėtų kreiptis?
 • Kokias išlaidas padengia sveikatos draudimas?

Standartas 5

DUOMENŲ APSAUGA

Siunčiančiosios ir priimančios organizacijos užtikrina, kad tvarkant visus savanorių kandidatų ir ES pagalbos savanorių asmens duomenis atrankos proceso, mokymų ir veiklų įgyvendinimo metu, būtų laikomasi galiojančių Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų ir būtų užkirstas kelias piknaudžiavimui asmens duomenimis ir jų netinkamam naudojimui.

 • Ar laikomasi ES direktyvų ir duomenų apsaugos teisės aktų susijusių su personalo, savanorių ir naudos gavėjų duomenų apsauga?
 • Kaip užtikrinamas saugus asmens duomenų panaudojimas?
 • Kaip vykdoma asmens duomenų netinkamo panaudojimo kontrolė ir stebėsena?

Organizacijos atitikimo teisiniams reikalavimas kontrolinis patikrinimas

Atlikti užduotį
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Visi reikalavimai įvykdyti
decoration ball purple seven
decoration ball yellow four

Partnerystė

Vykdant veiklą pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą yra būtina organizacijų partnerystė projekto tikslams įgyvendinti. Techninės pagalbos projektų atveju partnerystė yra tarp Europos organizacijų. Gebėjimų stiprinimo ir dislokavimo projektų partnerystes sudaro siunčiančiosios ir priimančiosios ir/arba organizacijos, kurios specializuojasi bet kuriose su projekto tikslais ir veiklomis susijusiose srityse. Pastarosios dalyvauja kaip asocijuotieji partneriai, prisidedantys prie projekto įgyvendinamų veiklų savo specifiniais įgūdžiais ir konkrečia praktine patirtimi.

Reikalavimai organizacijoms dėl partnerystės

Atidaryti

Uždaryti

1 Standartai

Standartas 6

PARTNERYSTĖ

Siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų sudarytuose partnerysčių susitarimuose numatoma tvarka, kurios laikosi partneriai vykdydami ES pagalbos savanorių dislokavimo projektus trečiose šalyse. Partnerystės susitarimas turi apimti visus projekto etapus: veiklos prieš dislokavimą, dislokavimas ir veiklos po dislokavimo. Partnerystė yra grįsta lygybės, bendrų vertybių ir bendros vizijos, skaidrumo, atsakomybės, atskaitomybės ir patikimumo, savitarpio pasitikėjimo ir pagarbos, papildomumo, atsižvelgiant į humanitarinės ir savanorių bendruomenės įvairovę, lankstumo ir pritaikomumo bei savitarpiškumo skiriant išteklius ir nustatant tikslus principais.

Organizacijos atitikimo partnerystės reikalavimams kontrolinis patikrinimas

Atlikti užduotį
Checklist
Checklist
Visi reikalavimai įvykdyti
decoration ball orange fifeteen
decoration ball yellow six

Savanorių valdymo ciklas

Vienas iš pagrindinių ES pagalbos savanorių iniciatyvos veiksmų yra savanorių dislokavimas, kurio tikslas atrinkti, parengti ir dislokuoti ES savanorius teikti poreikiais grindžiamą humanitarinę pagalbą trečiose šalyse. Todėl efektyvus savanorių pasirengimo dislokavimui, dislokavimo laikotarpio ir veiklų sugrįžus namo valdymas yra procesas, kuris remiasi tam tikromis procedūromis ir standartų laikymusi, kad užtikrinti viso ciklo kokybę ir skaidrumą.

Reikalavimai organizacijoms dėl savanorių valdymo

Atidaryti

Uždaryti

11 Standartai

Standartas 7

Es pagalbos savanoriams pavedamos užduoties ir atrankos kriterijų suformulavimas

Remdamasi poreikių įvertinimu siunčiančioji ir priimančioji organizacijos ES pagalbos savanoriui privalo suformuluoti užduotį, kuri leidžia užtikrinti tinkamo kandidato atrinkimą, sėkmingą užduočių įgyvendinimą. Atsižvelgiant į pavedamą užduotį, siunčiančioji ir priimančioji organizacijos apibrėžia ES pagalbos savanorio gebėjimų profilį, atrankos kriterijus bei būtiniausius reikalavimus, kurie bus taikomi per įdarbinimo procesą.

Standartas 8

Mokymosi ir pažangos planas

ES pagalbos savanorių iniciatyva didelį dėmesį skiria savanorių kompetencijų, įgūdžių lavinimui dislokavimo metu. Organizacijos privalo parengti mokymosi ir pažangos planą, kuriame pateikiama informacija apie gebėjimus, mokymosi poreikius, kuriuos savanoriai turėtų pasiekti skirtingais ES pagalbos savanorių iniciatyvos etapais.

Standartas 9

Savanorių kandidatų parengimo dislokavimui procedūros

Siunčiančioji organizacija turi užtikrinti, kad visiems savanoriams prieš juos dislokuojant būtų surengti nuodugnūs ir tinkami įvadiniai mokymai. Jie turi būti supažindinti su standartais ir procedūromis, kurių privalo laikytis ir ypač tomis, kurios susijusios su saugumu. Prieš dislokuodama savanorį siunčiančioji organizacija paskiria kontaktinį asmenį, su kuriuo visą dislokavimo laikotarpį turi būti galima susisiekti ir kuris turi palaikyti ryšius su savanoriu.

Standartas 10

Praktikos ir stažuotės

ES pagalbos savanorių iniciatyva taip pat suteikia galimybę savanoriams kandidatams atlikti praktiką siunčiančioje organizacijoje, kurios metu gali būti įvertinti savanorio turimi įgūdžiai ir žinios. Savanorio nepakankamų gebėjimų nustatymas “saugioje aplinkoje” gali padėti organizacijai numatyti galimas problemas. Savanoriai kandidatai, kurių kurie nors gebėjimai įvertinami prastai, diskvalifikuojami ir negali tapti ES pagalbos savanoriais.

Standartas 11

Priežiūra ir veiklos valdymas

Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos turėtų įdiegti tinkamą priežiūros ir valdymo sistemą. Jos turėtų drauge prižiūrėti ir vertinti ES pagalbos savanorių veiklos rezultatus ir laimėjimus bei teikti atsiliepimus apie jiems pavestas užduotis ir tikslus. Savanorių veiklos stebėsena dislokavimo laikotarpiu skatina jų sklandžią integraciją į organizacijas. Priimančioji organizacija tai pat paskiria tiesioginį vadovą, kuris yra atsakingas už ES pagalbos savanorio priežiūrą ir kuris su savanoriu pagrįstu ir praktiškai reikalingu dažnumu rengia priežiūros veiklas (susitikimus, rezultatų vertinimą ir t.t.).

Standartas 12

Profesinis ir socialinis pripažinimas

ES pagalbos savanoriai gauna dalyvavimo iniciatyvoje baigimo pažymėjimą. Jame pateikiama informacija apie rezultatus, kuriuos jie pasiekė skirtingais iniciatyvos etapais, aprašymas ir įvertinamas. Organizacijos supažindina savanorius su galimybėmis toliau užsiimti su humanitarine pagalba susijusia veikla, skatina savanorius dalyvauti ES ir nacionalinio lygmens konferencijose ir seminaruose, kad jie pasidalytų savo patirtimi.

Standartas 13

Gyvenimo sąlygos

Tam, kad ES pagalbos savanoriai galėtų pavestas užduotis vykdyti saugioje ir sanitariniu požiūriu tinkamoje aplinkoje, jiems reikia sukurti tinkamas darbo ir gyvenimo sąlygas. ES pagalbos savanorių iniciatyva dengia visas kelionių, privalomų skiepų, vizų, apgyvendinimo išlaidas ir užtikrina sveikatos, saugos ir saugumo rizikų valdymą. Siunčiančioji organizacija yra atsakinga už tinkamas gyvenimo sąlygas, perka lėktuvo bilietus, informuoja apie vizų įsigijimą ir sumoka savanoriui pragyvenimo išmokas, kurių dydis priklauso nuo priimančios šalies pragyvenimo lygio.

Standartas 14

Darbo sąlygos

Visiems ES pagalbos savanoriams siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos privalo sudaryti tinkamas darbo sąlygos, kad jie galėtų per savo misiją tinkamai dirbti ir būtų užtikrinta jų gerovė, motyvacija, sveikatos priežiūra ir sauga (pvz. ne daugiau 40 val. per savaitę, 2 išeiginės dienos per mėnesį). Savanoriui yra priskiriamas kuratorius, kuris padeda spręsti su pavesta užduotimi susijusius klausimus.

Standartas 15

Sutartis su ES pagalbos savanoriu

ES pagalbos savanorių iniciatyva reikalauja sudaryti sutartį tarp siunčiančiosios organizacijos ir savanorio. Sutartyje nurodomos konkrečios dislokavimo sąlygos, ES pagalbos savanorio teisės bei pareigos ir bet kokių galimų ginčų sprendimo būdai. Be to, sutartis yra laikoma ir savanorio įsipareigojimu prisiimti atsakomybę už iniciatyvą ir siunčiančiosios organizacijos vertybes.

Standartas 16

Sąžiningumas ir elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas, pagrįstas siunčiančiosios organizacijos valdymo politika, yra taikomas ir ES pagalbos savanoriams. Jame pateikiamos gairės dėl tinkamo elgesio ir sąžiningumo, kurių tikimasi ir reikalaujama per visą dalyvavimą iniciatyvoje. Pagrindinis šio kodekso tikslas yra suderinti organizacijos misiją, vertybes ir principus su taisyklėmis, reglamentuojančiomis jos narių asmeninį ir profesinį elgesį.

Standartas 17

Pagalba pasibaigus dislokavimui

Siunčiančioji organizacija su grįžusiu ES pagalbos savanoriu surengia susitikimą, skirtą pasidalyti informacijai apie veiklos rezultatus, iniciatyvą; baigia pildyti mokymosi ir pažangos planą; konsultuoja savanorį apie galimybes toliau dalyvauti sprendžiant su humanitarine pagalba ir aktyviu Europos pilietiškumu susijusius klausimus, taip pat informuoja apie ES pagalbos savanorių iniciatyvos tinklą ir galimybę jame dalyvauti.

Organizacijos atitikimo savanorių valdymo reikalavimams kontrolinis patikrinimas

Atlikti užduotį
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Visi reikalavimai įvykdyti
decoration ball purple three
decoration ball green two
decoration ball orange three

Sertifikavimo procesas

Eiga:

Sertifikavimas yra privalomas visoms siunčiančiosioms ir priimančiosioms organizacijoms, kurios nori dalyvauti ES pagalbos savanorių iniciatyvos veiklose. Sertifikavimo proceso metu atliekami veiksmai: sukuriama ir užpildoma e-Forma EACEA portale, prie e-Formos pridedami tam tikri dokumentai -sąžiningumo deklaracija, humanitarinės pagalbos teikimo patirties aprašas ir organizacijos pareiškėjos savęs vertinimo ataskaita. Priimančioji organizacija taip pat turi pateikti tris rekomendacijas. Visi privalomi ir neprivalomi dokumentai, kuriuos reikia pateikti su organizacijos savęs vertinimo ataskaita yra siunčiami el. paštu EACEA, naudojant gautą pateikus e-Formą registracijos kodą.

 

Norint gauti prieigą prie e-Formos yra būtina organizacijos pareiškėjos registracija portale (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html) ir identifikavimo kodo (PIC) turėjimas. Gavus prieigos kodą, pareiškėjas EACEA portalo skyriuje finansavimas ir sertifikavimas (https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/) naudodamasis pagalba susikuria ir pildo e-Formą pridėdamas reikiamus dokumentus (tai priklauso nuo organizacijos vaidmens). Dokumentai gali būti pateikti bet kuria oficialia Europos Sąjungos kalba.

 

Terminas: Paraiškos sertifikavimui gali būti teikiamos bet kuriuo laiku visus metus. Paraiškas galima teikti iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Šis terminas sutampa su dabartinės ES pagalbos savanorių programos uždarymu. Tačiau greitai bus paskelbtas kitas kvietimas ir terminas.

 

Sertifikavimo rezultatai: Per šešis mėnesius nuo paraiškos gavimo Komisija praneša organizacijai pareiškėjai apie sertifikavimo rezultatus. Komisijos sprendimas organizacijai nesuteikti sertifikacijos ir atmesti paraišką reiškia, kad organizacija paraišką pakartotinai pateikti gali tik po 12 mėnesių, kurie pradedami skaičiuoti nuo tos dienos, kurią paraiškėja gauna sprendimą dėl paraiškos atmetimo. Tačiau per šį 12 mėn. laikotarpį organizacija gali pasinaudoti techninės pagalbos ir gebėjimų stiprinimo programomis.

 

Organizacijos privalo sertifikuotis kas 3 metai, įrodydamos, kad vis dar atitinka standartus. Pakartotino sertifikavimo procesas leidžia parodyti pasikeitimus susijusius su standartais organizacijos savęs vertinimo ataskaitoje ir tai patvirtinančiuose dokumentuose (pvz. 2018 m. pakeitimai Europos privatumo politikos direktyvoje paskatino peržiūrėti duomenų apsaugos vidinę organizacijų politiką).

Siunčiančiųjų organizacijų sertifikavimo mechanizmas

Visos organizacijos, kurios nori išsiųsti savanorius pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą, turi būti sertifikuotos. Vienas pagrindinių sertifikavimo proceso reikalavimų yra organizacijos savęs vertinimo ataskaita, kuri yra pagrįsta “įrodymais” – organizacijos patvirtintais dokumentais ir politika.

E-Formoje yra keletas privalomų priedų pateiktų žemiau esančiame sąraše.

Pateikus e-Formą, organizacija pareiškėja gauna registracijos numerį, kuris naudojamas siunčiant EACEA el.paštu privalomus priedus įrodančius, kad organizacijos politika atitinka standartų reikalavimus ir procedūras bei papildomus neprivalomus dokumentus ( pvz. objektas: paraiškos XXXXXX – EUAV- 1-201X-1-XX-EUAV-CERT priedai).

Jei organizacija jau yra DG ECHO partnerė, ji yra atleidžiama nuo tam tikrų privalomų dokumentų pateikimo (2 ir 3 dalys savęs vertinimo ataskaitos) kaip numatyta galiojančiame partnerystės susitarime. Tačiau ji privalo įrašyti FPA (Framework Partnership Agreement) registracijos numerį tam skirtoje vietoje.

Dokumentai, kurių prašoma iš siunčiančiosios organizacijos

Atidaryti

Uždaryti

4 Dokumentai

Dokumentas A

Objektyvi ir tikroviška faktais pagrįsta savęs vertinimo ataskaita

Objektyvi ir tikroviška faktais pagrįsta savęs vertinimo ataskaita, kurioje organizacija įvertina, kaip jos esama politika ir praktika atitinka standartų reikalavimus ir procedūras, susijusias su savanoriais kandidatais ir ES pagalbos savanoriais. Organizacija ataskaitoje taip pat pažymi visas spragas ir sritis, kurias reikia tobulinti ir kuriose gali prireikti techninės paramos, kad būtų įvykdyti visi reikalavimai;

Dokumentas B

Garbės deklaracija

Sąžiningumo deklaracija pasirašyta asmens turinčio teisę atstovauti siunčiančiajai organizacijai;

Dokumentas C

Organizacijos jau turimų saugos ir saugumo politikos dokumentų sąrašas

Organizacijos jau turimų saugos ir saugumo politikos dokumentų sąrašas, kuriame nurodomi pridedami dokumentai;

Dokumentas D

Organizacijos ankstesnės humanitarinės pagalbos veiklų sąrašas

Organizacijos ankstesnės humanitarinės pagalbos veiklų sąrašas

Priimančiųjų organizacijų sertifikavimo mechanizmas

Organizacijos, kurios nori priimti savanorius pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą, turi būti sertifikuotos. Vienas pagrindinių sertifikavimo proceso reikalavimų yra organizacijos savęs vertinimo ataskaita, kuri yra pagrįsta “įrodymais” – organizacijos patvirtintais dokumentais ir politika.

Jei priimančioji organizacija yra jau sertifikuotos ES siunčiančiosios organizacijos filialas trečioje šalyje – t.y. neturi nepriklausomo teisinio statuso – ji dalyvauja supaprastintame sertifikavimo procese. Reikiamų įrodyti standartų skaičius gali būti mažesnis, nes kai kurie jau buvo patvirtinti vertinant pagrindinės būstinės veiklą.

Pateikus e-Formą, organizacija pareiškėja gauna registracijos numerį, kuris naudojamas siunčiant EACEA el.paštu privalomus priedus įrodančius, kad organizacijos politika atitinka standartų reikalavimus ir procedūras bei papildomus neprivalomus dokumentus patvirtinančius organizacijos patirtį.

Dokumentai, kurių prašoma iš priimančiosios organizacijos

Atidaryti

Uždaryti

4 Dokumentai

Dokumentas A

Savęs vertinimo ataskaita

Objektyvą ir tikrovišką faktais pagrįstą savęs vertinimo ataskaitą, kurioje įvertina, kaip orgfanizacijos esama politika ir praktika atitinka standartų reikalavimus ir procedūras, susijusias su savanoriais kandidatais ir ES pagalbos savanoriais. Organizacija ataskaitoje taip pat pažymi visas spragas ir sritis, kurias reikia tobulinti ir kuriose gali prireikti techninės paramos, kad būtų įvykdyti visi reikalavimai;

Dokumentas B

Sąžiningumo deklaracija

Sąžiningumo deklaraciją pasirašyta asmens turinčio teisę atstovauti priimančiajai organizacijai;

Dokumentas C

Trys rekomendacijos

Tris rekomendacijas, kuriose rekomenduojantieji nurodo kaip buvo laikomasi standartų ir procedūrų bendradarbiavimo laikotarpiu su kandidantuojančia organizacija. Rekomendacijose nebūtinai turi būti įvardinti visi standartai, bet tik tie, kurių laikėsi bendradarbiavimo laikotarpiu. Rekomendacijos turi būti suteiktos bent dviejų iš šių suinteresuotųjų subjektų grupių:

 • sertifikuotos siunčiančiosios arba priimančiosiosios organizacijos, su kuria priimančioji organizacija pareiškėja jau buvo užmezgusi arba ketina užmegzti partnerystės ryšius dalyvavimo ES pagalbos savanorių iniciatyvoje tikslais;
 • Komisijos humanitarinės pagalbos partnerio, su kuriuo galioja bendrasis (partnerystės) susitarimas ir su kuriuo priimančioji organizacija pareiškėja yra sėkmingai bendradarbiavusi kokiame nors humanitarinės pagalbos projekte;
 • atitinkamos tarptautinės organizacijos arba ne pelno organizacijos ar civilinio pobūdžio viešosios teisės įstaigos, su kuria priimančioji organizacija pareiškėja yra sėkmingai bendradarbiavusi kokiame nors humanitarinės pagalbos projekte;
 • akreditavimo arba audito organizacijos, kuri suteikė patvirtinimą priimančiajai organizacijai pareiškėjai ES pagalbos savanorių iniciatyvai aktualiose srityse, tokiu atveju taip pat reikėtų pateikti atitinkamus akreditacijos arba audito dokumentus.

Dokumentas D

Humanitarinės pagalbos veiklų sąrašas

Organizacijos pareiškėjos ankstesnės humanitarinės pagalbos veiklų sąrašas.

Mūsų partneriai

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo