Projekto paraiškos teikimas

Dalyvauti ir teikti paraiškas dislokavimo projektams gali tik jau sertifikuotos organizacijos, bet Gebėjimų stiprinimo ir Techninės pagalbos projektai yra atviri ir nesertifikuotoms organizacijoms, kurios gali dalyvauti kompetencijų stiprinimo humanitariniame sektoriuje ir savanorių valdymo srityje projektuose. Periodiškai skelbiami dviejų tipų kvietimai teikti paraiškas.

decoration ball light green one
decoration ball yellow one
decoration ball purple two

Gebėjimų stiprinimas ir Techninė pagalba

Pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą, Europos Sąjunga remia veiksmus skirtus stiprinti siunčiančiųjų (esančių ES) ir priimančiųjų (esančių ne ES) organizacijų gebėjimus ir kompetencijas nelaimių rizikos valdymo, savanorių valdymo srityse bei užtikrinti atitiktį ESPS iniciatyvos nustatytiems standartams ir procedūroms. Techninės pagalbos ir gebėjimų stiprinimo projektai daug dėmesio taip pat skiria organizacijų gebėjimų dalyvauti ES pagalbos savanorių iniciatyvos sertifikavimo procese tobulinimui.

Mažiausiai kartą per metus EACEA skiria lėšas kvietimui, kuris yra skirtas potencialioms siunčiančiosioms ir priimančiosioms organizacijoms, siekiant stiprinti iniciatyvoje ketinančių dalyvauti organizacijų gebėjimus ir užtikrinti atitiktį ESPS iniciatyva nustatytiems standartams humanitariniame sektoriuje. Gairėse yra pateikiama išsami informacija apie kvietimo tikslus, paramos skyrimo kriterijus, biudžetą ir terminus. Gaires galima rasti – https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2018.pdf. Visos pareiškėjos, dalyvaujančios kvietimo teikti paraišką procese turi sudaryti konsorciumą ir visos privalo turėti savo PIC numerį. Partnerystė turi būti tarptautinė ir ją gali sudaryti:

 • Ne mažiau 3 ES organizacijos iš skirtingų šalių teikiant techninės pagalbos projekto paraišką.
 • Ne mažiau 2 siunčiančiosios organizacijos iš 2 skirtingų ES šalių ir 2 priimančiosios organizacijos iš skirtingų ne ES šalių teikiant pajėgumų stiprinimo projekto paraišką.

Projektą koordinuojanti organizacija privalo turėti ne mažiau kaip 3 metų patirtį humanitariniame sektoriuje (kaip ir bent vienas Europos partneris ir priimančioji organizacija, jei tai yra gebėjimų stiprinimo projektas) ir savanorių valdyme. 3 metų savanorių valdymo patirtį gali turėti ir vienas iš partnerių.

Visą kvietimo teikti paraiškas paketą galima atsisiųsti iš EACEA internetinės svetainės ir jį sudaro:

 • Paraiškos forma (e-Forma).
 • Biudžeto paskirstymas.
 • Sąžiningumo deklaracija (pasirašyta konsorciumo koordinatoriaus).
 • Mandatas.

Kaip ir organizacijos sertifikavimo proceso atveju, turi būti sukurta ir užpildyta paraiškos e-Forma ir kartu su ja pateikti reikiami dokumentai. Visi dokumentai turi būti pateikti oficialia ES kalba, kurią supranta visi konsorciumo nariai.

decoration ball orange two

E-Formą sudaro septynios skirtingos dalys

Atidaryti

Uždaryti

A ir B dalys

Informacija apie koordinuojančią organizaciją, partnerius ir jų vaidmenį projekte

C dalis

Projekto aprašymas (terminai, biudžetas, projekto santrauka)

D dalis

Projekto aktualumas ( tikslai, poreikio vertinimas, metodai, problemos ir sprendimai )

E dalis

Projekto įgyvendinimo kokybė (darbo planas, prielaidos, rizikos, kokybės užtikrinimo kontrolė, ekonominis efektyvumas)

F dalis

Poveikis ir sklaida

G dalis

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų aktualumas ir kokybiškumas

Pateikus e-Formą, automatiškai gaunamas registracijos numeris ir pranešimas į pateiktą el.pašto dėžutę

decoration ball orange seven
decoration ball purple five
decoration ball green seven

Dislokavimas

Pagal ES pagalbos savanorių iniciatyvą, Europos Sąjunga suteikia ES piliečiams savanoriškos veiklos humanitariniame sektoriuje galimybes, kurios sudaro sąlygas jų profesiniam tobulėjimui ir gebėjimų stiprinimui bei prisideda prie ES solidarumo veiksmų.

 

Kvietimai teikti paraiškas savanorių dislokavimo projektams suteikia galimybę sertifikuotoms organizacijoms įgyvendinti projektus, susijusius su savanorių atranka, mokymais ir siuntimu į dislokacijos vietą. Priimančioms organizacijoms leidžia remtis savanoriais humanitarinės pagalbos projektuose, didinti pažeidžiamų bendruomenių, nukentėjusių nuo nelaimių, atsparumą.

KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS DISLOKAVIMO PROJEKTAMS

Kiekvienais metais EACEA skelbia nors vieną kvietimą skirtą finansuoti projektus, susijusius su ES pagalbos savanorių dislokavimu už ES ribų. Gairėse yra pateikiama išsami informacija apie kvietimo tikslus, paramos skyrimo kriterijus, biudžetą ir terminus. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2.pdf  

Pareiškėjos, dalyvaujančios kvietimo teikti paraišką procese turi sudaryti konsorciumą ir visos privalo turėti savo PIC numerį. Kvietime gali dalyvauti tik sertifikuotos organizacijos ir tos, kurios pateikė paraišką dėl sertifikavimo iki dislokavimo paraiškų teikimo termino. Be to, partnerystė turi būti tarpvalstybinė ir joje dalyvauti ne mažiau kaip 2 siunčiančiosios organizacijos iš 2 skirtingų ES šalių ir 2 priimančiosios organizacijos. Konsorciume taip pat gali būti asocijuotos partnerės, kurios prisideda prie projekto tikslų įgyvendinimo, tiesiogiai nesiųsdamos savanorių.

 

Projekto paraiškos pateikimo metu konsorciumo koordinatoriumi gali būti tik siunčiančioji organizacija. Visą kvietimo teikti paraiškas paketą galima atsisiųsti iš EACEA internetinės svetainės ir jį sudaro:

 • Paraiškos forma (e-Forma)
 • Biudžeto paskirstymas
 • Sąžiningumo deklaracija (pasirašyta konsorciumo koordinatoriaus)
 • Mandatas

Visi dokumentai turi būti pateikti oficialia ES kalba, kurią supranta visi konsorciumo nariai. Savanoriai gali būti siunčiami tik į trečiąsias šalis, kurios nurodytos EACEA sudarytame sąraše prieš kiekvieną kvietimą. Jie negali būti siunčiami į šalis, kuriose vyksta ginkluoti konfliktai. Dislokavimo projektų tinkama veikla yra ir jaunesniųjų ES pagalbos savanorių stažuotės siunčiančiųjų organizacijų biuruose.

 

Finansuojamos veiklos: savanorių atranka, mokymai ir išsiuntimas į trečią šalį, veiksmai skirti stiprinti organizacijų gebėjimus, informavimas, bendravimas ir visuomenės informuotumo didinimas, veiklos skirtos informuoti apie ES principus, mokymai. Savanoriavimas internetu gali būti susijęs su projektu ir įgyvendinamas per Komisijos administruojamą ES pagalbos savanorių platformą.

decoration ball green six
decoration ball orange six
decoration ball purple four

Partnerystės kūrimas

ES pagalbos savanorių iniciatyva teikia finansavimą Dislokavimo, Gebėjimų stiprinimo ir Techninės pagalbos projektams tik siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų susivienijimams tikslu stiprinti ir gerinti organizacijų pajėgumus ir gebėjimus bei užtikrinti veiksmingą projekto veiklų įgyvendinimą.

Partnerystės susitarimo tinkamumas priklauso nuo pateikiamo projekto. Organizacijos, kurios gali dalyvauti dislokavimo projektuose:

 • Sertifikuotos siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos
 • Siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos, kurios pateikė paraišką dėl sertifikavimo iki dislokavimo paraiškų teikimo termino (tačiau projekto atranka priklauso nuo sertifikavimo proceso rezultatų)
 • Kitos organizacijos, kurios dirba kurioje nors iš sričių, svarbių nurodytiems projekto tikslams ar veiksmams įgyvendinti, kad jos pasidalytų konkrečia praktine patirtimi.
 • Asocijuotieji partneriai (jie gali būti nesusiję su Europos komisija)
Techninės pagalbos ir gebėjimų stiprinimo projektuose, be aukščiau išvardytų partnerių, gali dalyvauti ir nesertifikuotos, bet norinčios jomis tapti organizacijos.   Jei ieškote partnerio susivienijimo kūrimui, peržiūrėkite jau sertifikuotų siunčiančiųjų ir priimančiųjų organizacijų sąrašą EACEA internetinėje svetainėje. Organizacija, kuri tampa sertifikuota, prisijungia prie EACEA duomenų bazės ir tai leidžia vartotojams sužinoti apie organizacijas, kurios gali tapti partnėrėmis projektuose ir su kuriomis gali būti kuriamos partnerystės atsižvelgiant į 6-to standarto reikalavimus.

+ 145

Jau sertifikuotos 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Mūsų partneriai

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo