Savanorių valdymas

Vienas pagrindinių ES pagalbos savanorių programos tikslų yra suteikti galimybę kompetetingiems savanoriams dalyvauti humanitarinės pagalbos projektuose, kurie skirti stiprinti pažeidžiamų ar nuo nelaimių nukentėjusių trečių šalių bendruomenių pajėgumus ir didinti jų atsparumą. Tai daryti jie gali tiek būdami dislokacijos vietose tiek ir internetu.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Kas gali būti ES pagalbos savanoriu

ES pagalbos savanoriu gali būti apmokytas, įvertintas kaip tinkamas, motyvuotas ES pilietis ar ilgalaikis jos gyventojas virš 18 m. amžiaus.

Dislokavimo projektuose gali dalyvauti jaunesnieji ir vyresnieji specialistai savanoriai

Atidaryti

Uždaryti

2 Savanoriai

Savanoriai A

Jaunesnieji

jaunesnieji specialistai, visų pirma absolventai, turintys mažesnę kaip trijų metų profesinę patirtį

Savanoriai B

Vyresnieji

vyresnieji specialistai, turintys penkerių metų profesinę patirtį einant atsakingas pareigas ar eksperto pareigas

Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos drauge parengia savanorių atrankos procedūrą ir apibrėžia jų vaidmenį, vadovaudamosios 2 ir 5 satndartų gairėmis. Skelbimai apie savanoriško darbo vietas talpinami ES pagalbos savanorių platformoje.

Teisiniai rekalavimai organizacijoms

Atidaryti

Uždaryti

2 Teisiniai

Standartas 2

LYGIOS GALIMYBĖS IR NEDISKRIMINAVIMAS

Siunčiančiosios ir priimančiosios organizacijos priimdamos sprendimus dėl savanorių atrankos visą nustatymo ir atrankos procesą privalo laikytis vienodo požiūrio, lygių galimybių ir nediskriminavimo principų. Tuo tikslu jos turi parengti ir įgyvendinti lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką.

  • Kokios diskriminacijos formos gali egzistuoti šalyje?
  • Kokių priemonių reikėtų imtis norint išvengti diskriminacijos atvejų (mokymai, informavimas..)?
  • Ar organizacija laikosi nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų?
  • Kur reikėtų kreiptis, jei nesilaikoma standarto reikalavimų?
  • Kaip vyksta projekto personalo ir savanorių atrankos ir įdarbinimo procesas?

Standartas 5

DUOMENŲ APSAUGA

Siunčiančiosios ir priimančios organizacijos užtikrina, kad tvarkant visus savanorių kandidatų ir ES pagalbos savanorių asmens duomenis atrankos proceso, mokymų ir veiklų įgyvendinimo metu, būtų laikomasi galiojančių Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų ir būtų užkirstas kelias piknaudžiavimui asmens duomenimis ir jų netinkamam naudojimui.

  • Ar laikomasi ES direktyvų ir duomenų apsaugos teisės aktų susijusių su personalo, savanorių ir naudos gavėjų duomenų apsauga?
  • Kaip užtikrinamas saugus asmens duomenų panaudojimas?
  • Kaip vykdoma asmens duomenų netinkamo panaudojimo kontrolė ir stebėsena?

Atsižvelgdamos į pavedamą užduotį ir kompetencijų sistemą, organizacijos apibrėžia ES pagalbos savanorio gebėjimų profilį, atrankos kriterijus bei būtiniausius reikalavimus, kurie bus taikomi per įdarbinimo procesą. Apibrėžiant gebėjimų profilį taip pat reikia nurodyti, ar savanoris bus vyresnysis, ar jaunesnysis specialistas (pvz. projekto vadovas, vandenvalos specialistas, finansininkas…). Po pirmo kandidatų atrankos etapo, kurį organizacijos vykdo atsižvelgdamos į paraiškos formoje, savęs vertinimo klausimyne, motyvaciniame laiške pateiktą informaciją, kandidatai dalyvauja privalomuose mokymuose (nuotoliniu ar kontaktiniu būdu), kurie baigiasi atitinkamų humanitarinės pagalbos situacijų modeliavimu. Tik sėkmingai baigę mokymų programą ir gavę gerą įvertinimą savanoriai kandidatai tampa ES pagalbos savanoriais. Priimančioji organizacija, atsižvelgdama į kandidato patirtį, įgūdžius ir mokymosi rezultatus, pasirenka savanorį dislokavimui.   Siunčiančiosios organizacijos užtikrina, kad visiems savanoriams prieš juos dislokuojant būtų surengtas tiesioginis ir nuodugnus įvadinis instruktažas. Jaunesnieji specialistai, gali ne tik baigti mokymus, bet ir atlikti praktiką siunčiančiojoje organizacijoje ir taip praktiškai susipažinti su procedūromis, etika ir humanitarinio darbo aplinkybėmis bei geriau pasirengti numatomam dislokavimui. Praktika gali trukti ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Atvykus savanoriui į dislokavimo vietą, priimančioji organizacija, laikydamasi standartų reikalavimų, pasirūpina jo/jos sveikatos, saugos ir saugumo užtikrinimu, darbo ir gyvenimo sąlygomis.   Siunčiančioji organizacija su grįžusiu ES pagalbos savanoriu surengia asmeninį arba grupinį susitikimą, skirtą pasidalyti informacijai apie rezultatus, taip pat susitikimus, skirtus pasidalyti informacijai apie veiklos ir projekto rezultatus, remiantis priimančiosios organizacijos atsiliepimais ir baigtu pildyti mokymosi ir pažangos planu. Ji informuoja savanorį apie galimybes toliau dalyvauti sprendžiant su humanitarine pagalba ir aktyvių Europos pilietiškumu susijusius klausimus. Savanoris taip pat dalyvauja veiklose skirtose viešinti iniciatyvą ir suteikti jai daugiau matomumo. Šios veiklos gali vykti siunčiančiųjų organizacijų ar Europos Sąjungos institucijų patalpose

  • Atminkite! Projektas dengia visas mokymų, būsto, vizų, kelionės ir draudimo išlaidas. Savanoriui taip pat skiriamos mėnesinės pragyvenimo išmokos, kurių dydį nustato ES, remdamasi dislokacijos šalies pragyvenimo lygiu.

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Kaip tapti ES pagalbos savanoriu

Savanorių dislokavimo procesas susideda iš įvairių etapų, kurių metu kandidatas ne tik yra vertinamas, bet ir mokomas, ruošiamas misijai

Savanorių dislokavimo procesas

Atidaryti

Uždaryti

Etapas 1

Savanoriškos veiklos galimybių paieška DG ECHO oficialioje interneto svetainėje, skyriuje ES pagalbos savanoriai programa

Etapas 2

Standartizuotos ES pagalbos savanorio paraiškos formos, savęs vertinimo klausimyno užpildymas, struktūrizuoto gyvenimo aprašymo bei motyvacinio laiško pateikimas

Etapas 3

Pirmo etapo atrankos procesas ir interviu

Etapas 4

Dalyvavimas nuotoliniuose ir kontaktiniuose mokymuose

Etapas 5

Galutinė atranka

Etapas 6

Įvadinis instruktažas siunčiančios organizacijos patalpose ir sutarties pasirašymas

Etapas 7

Veiklos pradžia (išvykimas į paskirties šalį ar stažuotė)

Etapas 8

Grįžimas į kilmės šalį

Etapas 9

Misijos apibendrinimas kartu su siunčiančiąja organizacija ir ES institucijomis

Etapas 10

Dalyvavimas programos sklaidos veiklose

decoration ball green twelve
decoration ball orange fourteen
decoration ball purple nine

ATSILIEPIMAI

Dislokavimo laikotarpiu savanorių yra prašoma pasidalinti savo darbine patirtimi, pateikti įvairios veiklos aprašymų iš dislokavimo vietos, kurie yra skelbiami oficialiame DG ECHO portale ir siunčiančių organizacijų platformose. Tokiu būdu savanoriai kartu su vietos bendruomenėmis perduoda žinią visam pasauliui apie vykdomus darbus ir veiklas bei parodo Europos humanitarinės pagalbos veiksmingumą. Vis daugiau Europos Sąjungos piliečių sužino apie ES humanitarinę pagalbą bei jos savanorius ir tai skatina kitus potencialius kandidatus savanorius dalyvauti iniciatyvoje. ES pagalbos savanoriai yra iniciatyvos ir Europos solidarumo ambasadoriai.

  • Atminkite! Šios ir kitos iniciatyvos viešinimo veiklos yra privalomos. Jos turi būti suplanuotos ir pabaigtos dislokavimo laikotarpiu ar po jo, padedant ir derinant su siunčiančiąja organizacija ar konsorciumu.

Norėdami daugiau sužinoti apie ESPS pasaulį ir savanorius, jų vykdomas veiklas, jūs galite perskaityti jų istorijas iš dislokavimo vietų naudodamiesi šiomis nuorodomis:

Mūsų partneriai

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo