Kā piedalīties

Pirmais solis ir saņemt EACEA (Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra) sertifikāciju. Šīs sertifikācijas mērķis ir garantēt iesaistīto organizāciju (gan nosūtītāju, gan uzņemšanas) kompetences kvalitāti un atbildību brīvprātīgo pārvaldībā, lai nodrošinātu pareizu programmas īstenošanu un pozitīvu pieredzi brīvprātīgajiem.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Iesaistītās personas

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvas mērķauditorija ir pilsoņi, bezpeļņas organizācijas un valsts iestādes, kas darbojas humānās palīdzības sektorā, ar galveno biroju Eiropā vai valstīs ārpus Eiropas Savienības. Iesaistītās personas var iedalīt nosūtīšanas organizācijās, uzņemšanas organizācijās un brīvprātīgajos, atkarībā no projekta veida, kādā personas piedalās, kā arī to lomas.

Lai kļūtu par nosūtošo organizāciju, pretendentiem ir jābūt sertificētiem un ar galveno biroju ES. Atbilstīgi pretendenti ir:

 • nevalstiskās bezpeļņas organizācijas, kas izveidotas ES dalībvalstī;
 • dalībvalstij piederošas civiltiesiskas juridiskas personas;
 • starptautiskās Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācijas.

Nosūtītājas organizācijas var iesaistīties Tehniskās palīdzības projektos, lai saņemtu palīdzību sertifikācijas procesā un/vai atbalstītu citas organizācijas, ieviešot standartus un kļūstot par nosūtītāju organizāciju. Papildus tam, pēc sertifikācijas tās var pārvaldīt brīvprātīgo nosūtīšanu Izvietošanas projektos.

 

Uzņemošo organizāciju biroji atrodas jebkurā valstī ārpus Eiropas Savienības un vietās, kur notiek humānās palīdzības operācijas. Tās var būt:

 • nevalstiskās bezpeļņas organizācijas, kas darbojas vai izveidotas ne ES dalībvalstī;
 • dalībvalstij piederošas civiltiesiskas juridiskas personas, kuru darbību regulē ne ES dalībvalsts tiesību akti;
 • starptautiskās organizācijas un aģentūras.

Lai kļūtu par uzņemošo organizāciju, ir nepieciešama sertifikācija. Potenciāla uzņemošā organizācija var iesaistīties Kapacitātes veidošanas projektos, lai saņemtu atbalstu sertifikācijas procesā. Pēc sertifikācijas tā var uzņemt brīvprātīgos savās telpās Izvietošanas projekta ietvaros.

 

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Standarti un vadlīnijas

Lai saņemtu sertifikāciju un piedalītos projekta piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājumos, ieinteresētajām organizācijām ir jāatbilst 17 kvalitātes standartiem, kas aptver 3 dažādas kategorijas: tiesību aktu satvars, nosūtīšanas un uzņemšanas partnerības, brīvprātīgo pārvaldība.

Sasniedzot 17 Eiropas Savienības noteiktos standartus, organizācija parāda, ka: tā ievēro konkrētos noteikumus un ievēro drošības un profilakses procedūras; tā nodrošina caurskatāmu brīvprātīgo atlasi un pārvaldību, garantējot viņiem adekvātus dzīves un darba apstākļus visā izvietošanas periodā; tā var izveidot un uzturēt partnerattiecības, kas ir vitāli svarīgas brīvprātīgā atbalstam visos brīvprātīgā aktivitāšu posmos un programmas sekmīgai norisei.

decoration ball orange twelve

Tiesiskais regulējums

Pirmie 5 iniciatīvas pieprasītie standarti attiecas uz politikām un procedūrām, kas jāievieš nosūtošajām un uzņemošajām organizācijām, to pierādot, pēc pieprasījuma iesniedzot noteiktus dokumentus. Šie standarti ir koncentrēti uz drošuma, drošības un aizsardzības pasākumiem, ar kuru palīdzību tiek garantēta brīvprātīgo un projektu īstenošanā iesaistīto darbinieku drošība.

Tiesīskā regulējuma prasību organizācijām pārbaudes lapa

atvērt

Aizvērt

5 Standarts

Standarts 1

APRŪPES/ DROŠĪBAS UN DROŠUMA PASĀKUMI

Ir nepieciešams drošības un drošuma plāns, lai garantētu brīvprātīgo un darbinieku aizsardzību un novērstu nelaimes gadījumus/ incidentus vai ārējos notikumus, kas var kaitēt šo cilvēku fiziskajai drošībai, un risinātu tos. Tajā ir jāparedz konkrēti pasākumi un kārtības, lai līdz minimumam samazinātu/ novērstu konstatēto risku ietekmi, piemēram, evakuācijas plāni, konteksta novērtēšana un lomas un atbildības apraksti. Organizācijām ir jāvar atbildēt uz šādiem jautājumiem:

 • Kādi ir galvenie riski uzņemošajā valstī (cilvēku nolaupīšanas gadījumi, plūdi, ugunsgrēki …)?
 • Kādi nosacījumi ir jāievēro, lai tos novērstu?
 • Kā jārīkojas, saskaroties ar nelaimes gadījumi/ incidentu?
 • Kādas procedūras ir jāievēro?
 • Ar ko jāsazinās, ja noticis nelaimes gadījums/ incidents?
 • Kur atrodama jaunākā informācija par situāciju uzņemošajā valstī?
 • Kāda uzvedība nav ieteicama?

Standarts 2

VIENĀDAS IESPĒJAS UN NEDISKRIMINĒŠANA

Attiecīgajās organizācijās ir jābūt nulles iecietības politikai attiecībā pret jebkāda veida diskrimināciju, piedāvājot visiem iesaistītajiem vienlīdzīgu, taisnīgu un caurskatāmu piekļuvi dažādajām iespējām. Tāpēc organizācijā ir jāizstrādā un jāīsteno vienlīdzīgu iespēju un nediskriminēšanas politikas.

 • Kādas diskriminācijas formas var pastāvēt valstī?
 • Kādi pasākumi ir pieņemti, lai tās novērstu (apmācības, informēšana…)?
 • Vai mēs nodrošinām atbilstību nacionālajiem un Eiropas tiesību aktiem?
 • Ar ko man sazināties, ja kāds standarts netiek ievērots?
 • Kā notiek darbinieku un brīvprātīgo atlases un rekrutēšanas process?

Standarts 3

BĒRNU UN NEAIZSARGĀTU PIEAUGUŠO AIZSARDZĪBA

Ņemot vērā paaugstināto risku, kādam pakļautas neaizsargātas personas, organizācijas apņemas šīs personas aizsargāt, ieviešot stratēģijas, lai līdz minimumam samazinātu riskus un nodrošinātu drošu, atbilstošu un cieņpilnu vidi atbalsta saņēmējiem, brīvprātīgajiem un visiem darbiniekiem.

 • Kādiem riskiem ir pakļautas neaizsargātās grupas teritorijās, kur mēs darbojamies?
 • Kā es varu ziņot par tiesību aizskārumu, ja tāds notiek?
 • Kādus preventīvos pasākumus es varu veikt (uzvedība, lai izvairītos, apmācību un informētības kursi, biežas pārbaudes un uzraudzība, rūpīga darbinieku atlase…)?
 • Kā sniegt palīdzību tiesību aizskāruma upuriem? Un kā rīkoties attiecībā pret apsūdzēto?

Standarts 4

VESELĪBA UN DROŠĪBA

Saskaņā ar iniciatīvas prasībām nosūtošajām un uzņemošajām organizācijām ir jāgarantē un jāaizsargā brīvprātīgo veselību un fiziskā labklājība. Tāpēc organizācijām ir jānodrošina preventīvie, informācijas, apmācību, palīdzības un uzdevumu uzraudzības pasākumi.

 • Kādi ir galvenie riski veselībai uzņemošajā valstī?
 • Kādas darbības ir jāveic, lai izvairītos no inficēšanās ar slimību vai saslimšanas (vakcīnas, preventīvie pasākumi, paraugprakse, …)?
 • Kādi nosacījumi ir jāievēro, lai izvairītos no izdegšanas?
 • Pie kā es varu vērsties, lai saņemtu psiholoģisku atbalstu?
 • Kurās drošās slimnīcās un/vai klīnikās es varu vērsties?
 • Ko sedz mana apdrošināšana?

Standarts 5

DATU AIZSARDZĪBA

Programmas kandidātu un brīvprātīgo personas dati, kas apkopoti atlases procesa, apmācību un aktivitātes īstenošanas uz vietas laikā, ir jāapstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, lai izvairītos no jebkādiem sodiem, reputācijas zaudēšanas vai atcelšanas no darbības Eiropas personas datu noteikumu neievērošanas rezultātā.

 • Vai mēs ievērojam Eiropas direktīvu un datu aizsardzības noteikumus attiecībā pret saviem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un atbalsta saņēmējiem?
 • Kā mēs nodrošinām neatbilstīgas personas datu izmantošanas novēršanu?
 • Kā mēs kontrolējam un uzraugām, ka neatbilstīga izmantošana nenotiek?

Pārbaudes saraksts tiesiskais satvars

Darīt
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Jūs esat izpildījis visas prasības
decoration ball purple seven
decoration ball yellow four

Partnerība

Lai piedalītos ES palīdzības brīvprātīgo priekšlikumu iesniegšanā, organizācijām ir jāveido partnerības atbilstoši projekta mērķim. Attiecībā uz Tehnisko palīdzību partnerības ir Eiropas organizāciju starpā; attiecībā uz Kapacitātes veidošanu un Izvietošanu tās tiek veidotas starp nosūtošo un uzņemošo organizāciju un/vai organizācijām, kas specializējušās jebkurā jomā, kas saistīta ar projekta mērķiem vai darbībām. Šīs pēdējās grupas organizācijas piedalās kā asociētie dalībnieki, sniedzot ieguldījumu, pastiprinot īstenoto darbību, pamatojoties uz savām specifiskajām prasmēm.

Prasības partnerībai organizācijām

atvērt

Aizvērt

1 Standarts

Standarts 6

PARTNERĪBA

Nosūtošajām un uzņemošajām organizācijām ir jānoslēdz vienošanās, lai vadītu projektus, kuros iekļauta brīvprātīgo izvietošana trešajās valstīs. Ir jāizveido rīcības struktūra, lai pārvaldību pirms izvietošanas, izvietošanas un pēc izvietošanas posmus; tas ietver arī noteiktu prasību un principu ievērošanu, piemēram, vienlīdzība, kopējas vērtības un vīzija, caurskatāmība, atbildība un uzticamība, savstarpēja uzticēšanās, cieņa, papildinātība, elastība, pielāgošanās un savstarpējas darbības princips

Pārbaudes saraksts partnerības

Darīt
Checklist
Checklist
Jūs esat izpildījis visas prasības
decoration ball orange fifeteen
decoration ball yellow six

Brīvprātīgo darbības pārvaldības cikls

ES palīdzības brīvprātīgo pamatā ir Eiropas brīvprātīgo atlase, apmācība un nosūtīšana humānās palīdzības projektu ietvaros trešajās valstīs. Tāpēc efektīvai pirms aizbraukšanas, izvietošanas un atgriešanās bāzē posmu pārvaldībai ir nepieciešamas īpašas procedūras un standartu ievērošana, lai nodrošinātu kvalitāti un caurskatāmību.

Pārbaudes lapa jūsu organizācijas brīvprātīgo vadībai

atvērt

Aizvērt

11 Standarts

Standarts 7

Brīvprātīgo uzdevumu uzdošana un atlase

Adekvāta uzņemošās organizācijas vajadzību noteikšana ļauj izvēlēties piemērotāko personu un nodrošināt visefektīvāko aktivitātes īstenošanu. Saskaņā ar programmas prasībām uzņemošajai un nosūtošajai organizācijai ir jāstrādā kopā, lai precīzi noteiktu no ES palīdzības brīvprātīgajiem prasīto profilu un prasmes, lai to ņemtu vērā atlases laikā, kā arī noteiktu turpmākās mācīšanās vai treniņu prasības, kas varētu būt nepieciešamas.

Standarts 8

Mācīšanās un attīstības plāns

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvā par būtiskiem aspektiem uzskata gan prasmju apgūšanu izvietošanas laikā, gan brīvprātīgo sasniegto rezultātu noteikšanu. Tāpēc organizācijām ir jāparūpējas par mācīšanās un attīstības plāna izstrādi, izklāstot brīvprātīgo situāciju pirms pieredzes, tās laikā un pēc tam.

Standarts 9

Procedūras ES palīdzības brīvprātīgo sagatavošanai pirms nosūtīšanas

Nosūtošajai organizācijai ir jānodrošina, ka brīvprātīgie saņem pilnvērtīgu apmācību pirms nosūtīšanas uzsākšanas un ka viņiem ir piekļuve visiem galvenajiem rīkiem, viņi zina, kā tos izmantot, un saprot, kā ievērot visas nepieciešamās procedūras, īpaši tās, kas attiecas uz drošību. Organizācijai ir arī jānorāda kontaktpersona brīvprātīgajiem, pie kā vērsties uzturēšanās laikā organizācijā.

Standarts 10

Prakses

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvā tiek piedāvāta iespēja izmantot prakses posmu nosūtošās organizācijas birojā, un šajā laikā var novērtēt brīvprātīgā patiesās zināšanas un spējas. Brīvprātīgā vājo punktu un zināšanu trūkumu konstatēšana “drošā kontekstā” var palīdzēt organizācijai paredzēt potenciālās problēmas un nodrošināt labāku pieeju un paraugpraksi.

Standarts 11

Snieguma pārvaldība

Brīvprātīgo uzraudzība dažādos pieredzes brīžos veicina viņu iekļaušanos organizācijās. Šis aspekts ir saistīts ar vairāk vai mazāk strukturētu periodisku aktivitāšu (sanāksmes, rezultāta novērtēšana, u.c.) plānošanu, lai atbalstītu un veicinātu brīvprātīgā attīstību organizācijā

Standarts 12

Profesionālā un sociālā atzinība

Ir daudzi dažādi veidi, kā atzīt un apbalvot darbu organizācijā. Tas ietver kanālu veidošanu, lai iesaistītu brīvprātīgos lēmumu pieņemšanas procesos, mācību aktivitātēs un dalībā atzīmēšanas pasākumos, kā arī informācijas sniegšanu par turpmākām brīvprātīgā darba un/vai darba iespējām.

Standarts 13

Dzīves apstākļi

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīva sedz ceļa, obligāto vakcināciju, vīzu, apmešanās izmaksas un nodrošina efektīvu visu ar veselību, drošību un drošumu saistīto risku pārvaldību. Nosūtošajai organizācijai ir jāgarantē piemērotu dzīvošanas apstākļu nodrošināšana. Tā ir arī atbildīga par aviobiļešu iegādi, loģistikas atbalsta vīzām nodrošināšanu un “kabatas naudas” izmaksāšanu brīvprātīgajam; šo summu nosaka ES atkarībā no dzīves izmaksām uzņemošajā valstī.

Standarts 14

Darba apstākļi

Nosūtošajai organizācijai ir jānodrošina adekvāti darba apstākļi, kas ļauj brīvprātīgajiem veikt savus uzdevumus drošā un veselīgā vidē, garantējot viņu labklājību un motivāciju (piemēram, augstākais 40 stundas darba nedēļā, 2 atvaļinājuma dienas par mēnesi). Brīvprātīgajam ir arī jābūt pieejamam mentoram uzņemošajā organizācijā, pie kā vērsties visa veida profesionālās palīdzības saņemšanai.

Standarts 15

Līgums ar brīvprātīgo

Saskaņā ar iniciatīvas prasībām ir jāsastāda līgums starp nosūtošo organizāciju un brīvprātīgo. Tajā ir jānosaka visas saistības un atbildība, jāpaskaidro tiesības un pienākumi, kā arī jānorāda iespējamo pretrunu risināšanas metode. Papildus tam līgums apliecina brīvprātīgā apņemšanos veikt misiju un ievērot organizācijas vērtības.

Standarts 16

Integritāte un uzvedības kodekss

Uzvedības kodekss ietver virkni apņemšanos, kas saistītas ar personisko un profesionālo uzvedību, kas jāievēro visiem organizācijas dalībniekiem (arī brīvprātīgajiem). Šī kodeksa galvenais mērķis ir harmonizēt organizācijas misiju, vērtības un principus ar noteikumiem, kas nosaka tās dalībnieku personisko un profesionālo uzvedību.

Standarts 17

Atgriezeniskā informācija

Brīvprātīgajam atgriežoties bāzes vietā, ir jānotiek atgriezeniskās informācijas apmaiņai ar mērķi: saņemt atgriezenisko informāciju par iniciatīvu; noslēgt mācīšanās un attīstības plānu; informēt brīvprātīgo par iespējām turpināt savu darbību humānās palīdzības sektorā un aktīvu Eiropas pilsoņu darbības jomā.

Pārbaudes lapa organizāciju partnerībai

Darīt
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Checklist
Jūs esat izpildījis visas prasības
decoration ball purple three
decoration ball green two
decoration ball orange three

Sertifikācijas process

Procedūra: Sertifikācijas process sastāv no eFormas (tiešsaistes veidne) izveidošanas un aizpildīšanas EACEA portālā; ir jāpievieno noteikti dokumenti, kā arī pašu deklarācija, apraksts par pieredzi humānās palīdzības sektorā un aizpildīta pašvērtējuma veidne. Uzņemošajai organizācijai ir jāpievieno arī atsauksmes. Pārējie obligātie un izvēles dokumenti, kurus nepieciešams pievienot pašvērtējuma veidnei, ir jānosūta EACEA pa e-pastu, norādot e-pasta tematā identifikācijas kodu, ko piešķīrusi sistēma, iesniedzot eFormu.

 

Reģistrācija dalībnieku portālā http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html un identifikācijas koda saņemšana (PIC) ir nepieciešama, lai izveidotu eFormu. Pēc tam kad ir saņemts kods, pieteicējam ir jāatver EACEA finansējuma un sertifikācijas sadaļa (https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/ ) un pēc tam, nepieciešamības gadījumā izmantojot vadlīnijas, jāizveido un jāaizpilda eForma, pievienojot nepieciešamos dokumentus (kas atkarīgi no organizācijas lomas). Dokumentus var pievienot jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

 

Termiņš: Sertifikācijas pieteikumu var iesniegt jebkurā brīdī gada laikā. Šobrīd noteiktais termiņš ir 2020. gada 30. septembris, kas sakrīt ar pašreizējās ietvarprogrammas slēgšanu, bet drīz tiks izziņots nākamais termiņš.

 

Sertifikācijas rezultāts: EACEA paziņos savu lēmumu sešu mēnešu laikā pēc sertifikācijas pieteikuma saņemšanas. Ja novērtējums ir negatīvs, organizācija var pieteikties atkārtoti 12 mēnešus pēc EACEA atteikuma datuma. Taču šajā 12 mēnešu periodā organizācija var izmantot Tehniskās palīdzības un Kapacitātes veidošanas programmas.

 

Organizācijai ir jāsaņem sertifikācija ik pēc 3 gadiem, parādot, ka tā vēl joprojām var ievērot standartus. Pārsertifikācijas process ietver pašdeklarāciju par jekādām izmaiņām saistībā ar nepieciešamajiem standartiem, kā arī visu attiecīgo attaisnojuma dokumentāciju (piem., saskaņā ar izmaiņām Eiropas privātuma direktīvā 2018. gadā bija nepieciešams pārskatīt iekšējās datu aizsardzības politikas).

Sertifikācijas mehānisms nosūtošajām organizācijām

Ja vēlaties kļūt par nosūtošo organizāciju ES humānās palīdzības brīvprātīgo programmā, sertifikācijas process ietver pašnovērtējumu, kas balstīts uz “pierādījumiem”, iesniedzot organizācijas pieņemtos dokumentus un politikas.

E-forma satur obligātos pielikumus, ko varat lasīt sarakstā zemāk.

Pēc eFormas iesniegšanas kandidāts saņem atsauces numuru; tas ir jāizmanto, lai nosūtītu EACEA e-pastu ar obligātajiem dokumentiem, kas nepieciešami, lai izpildītu standartus, kā arī citiem izvēles dokumentiem (piem., temats: Pielikumi pieteikumam XXXXXX – EUAV- 1-201X-1-XX-EUAV-CERT).

Ja organizācija jau ir DG ECHO partneris, tai nav jāiesniedz noteikti obligātie dokumenti (pašnovērtējuma formas 2. un 3. sadaļa) saskaņā ar esošo ietvarlīgumu; taču attiecīgajā sadaļā tai ir jānorāda FPA (Partnerības ietvarlīguma) atsauces kods.

Nosūtītājorganizācijai pieprasītie dokumenti

atvērt

Aizvērt

4 Dokumenti

Dokuments A

Pilnībā aizpildāma pašnovērtējuma veidne

Pilnībā aizpildāma pašnovērtējuma veidne; tā aptver visus standartus un procedūras, kas iekļautas, lai organizāciju uzskatītu par brīvprātīgo nosūtītāju organizāciju; veidnē arī atsevišķiem punktiem ir lūgts norādīt, vai organizācijas politika un prakse jau pilnībā atbilst prasībai, vai organizācija apņemas sasniegt šos nosacījumus, veicot noteiktus pasākumus

Dokuments B

Pašu deklarācija

Pašu deklarācija, ko parakstījusi persona, kas pilnvarota likumīgi pārstāvēt nosūtošo organizāciju

Dokuments C

Pašnovērtējuma saraksts

Pašnovērtējuma saraksts par drošības un drošuma politikām, ko organizācija jau ieviesusi, norādot, kurā no pievienotajiem dokumentiem ir apskatīts katrs no punktiem.

Dokuments D

Sarakstu ar iepriekšējo pieredzi humānās palīdzības sektorā

Un organizācijai tiek arī prasīts pievienot sarakstu ar iepriekšējo pieredzi humānās palīdzības sektorā

Sertifikācijas mehānisms uzņemošajām organizācijām

Lai kļūtu par ES palīdzības brīvprātīgo uzņemošo organizāciju, sertifikācijas process ietver pašnovērtējumu, balstoties uz “atsauksmēm”.

Ja organizācija ir jau sertificētas Eiropas Savienības nosūtošās organizācijas filiāle trešajā valstī, t.i. tai nav neatkarīga juridiskā statusa, tā var pieteikties vienkāršotajai sertifikācijai. Tā ir balstīta uzatsauksmes vēstulēm, kas tiek prasītas pašnovērtējuma formā, bet iekļauj mazāku skaitu standartu, jo daži no tiem jau ir pārbaudīti, sertificējot ES galveno biroju.

Pēc eFormas iesniegšanas kandidāts saņem atsauces numuru; tas ir jāizmanto, lai nosūtītu EACEA e-pastu ar papildu dokumentiem, kas attiecas uz standartiem vai procedūrām, lai ilustrētu organizācijas pieredzi un/vai iekšējās politikas.

Pieprasītie dokumenti saņēmējorganizācijām

atvērt

Aizvērt

4 Dokumenti

Dokuments A

Pilnībā aizpildāma pašnovērtējuma veidne

Pilnībā aizpildāma pašnovērtējuma veidne; tā aptver visus standartus un procedūras, kas iekļautas, lai organizāciju uzskatītu par brīvprātīgo uzņemošo organizāciju; veidnē arī atsevišķiem punktiem ir lūgts norādīt, vai organizācijas politika un prakse jau pilnībā atbilst prasībai, vai organizācija apņemas sasniegt šos nosacījumus, veicot noteiktus pasākumus;

Dokuments B

Pašu deklarācija

Pašu deklarācija, ko parakstījusi persona, kas pilnvarota likumīgi pārstāvēt uzņemošo organizāciju

Dokuments C

Trīs obligātās atsauksmes

Trīsobligātās atsauksmes, kurās atsauksmes devējs norāda, ka sadarbības starp to un kandidātorganizāciju laikā tika ievērots standartu kopums (vai standarta līmenis). Atsauksmes vēstulēs nav obligāti jāietver visi nepieciešamie standarti, bet tikai tie, kas sasniegti vai izmantoti sadarbības periodā. Atsauksmes devējiem ir jāpieder vismaz divām no šeit norādītajām kategorijām:

 • jau sertificēta nosūtošā vai uzņemošā organizācija, ar kuru kandidātorganizācijai ir partnerība vai partnerības veidošanas plāni
 • Eiropas Komisijas humānās palīdzības partneris ar spēkā esošu ietvarlīgumu, ar kuru kandidāts jau ir sadarbojies
 • starptautiska vai bezpeļņas organizācija vai civiltiesību iestāde, ar kuru kandidāts jau ir strādājis
 • akreditācijas vai revīzijas organizācija, kas ir sertificējusi kandidātorganizāciju jomās, kas attiecas uz ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvu

Dokuments D

Sarakstu ar iepriekšējo pieredzi humānās palīdzības sektorā

Organizācijai tiek arī prasīts pievienot sarakstu ar iepriekšējo pieredzi humānās palīdzības sektorā

Atklāj mūsu partnerus

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo