Projekta iesniegšana

Ir Nosūtīšanas projektu priekšlikumu iesniegšanas uzaicinājumi, kuros var piedalīties tikai jau sertificētas organizācijas, kā arī uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus Kapacitātes veidošanas un Tehniskās palīdzības projektos, kas ir atvērti arī nesertificētām organizācijām, lai piedalītos kompetences stiprināšanas projektos humānās palīdzības sektorā un pārvaldības standartos saistībā ar nepieciešamajiem brīvprātīgajiem. EACEA oficiālajā tīmekļa vietnē tiek periodiski publicēti divu veidu uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus.

decoration ball light green one
decoration ball yellow one
decoration ball purple two

Kapacitātes veidošana un Tehniskā palīdzība

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvas kontekstā Eiropas Savienība atbalsta darbības, lai stiprinātu nosūtošo organizāciju (ar galveno biroju ES dalībvalstīs) un uzņemošo organizāciju (kas neatrodas ES dalībvalstīs) kompetences ar mērķi uzlabot prasmes, vietējo atbildes reakciju uz humānās krīzes situācijām un pareizu brīvprātīgo darbības pārvaldību ES. Tehniskās palīdzības un Kapacitātes veidošanas darbības ir reakcija uz kompetences stiprināšanas vajadzībām, kas noteiktas Eiropas un vietējās organizācijās, lai saņemtu ES palīdzības brīvprātīgo sertifikāciju.

Sagatavojotvismaz vienu uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus gada laikā, EACEA rīcībā ir īpaši šim mērķim paredzēti līdzekļi, ko sadalīt uzaicinājumā, kas atvērts potenciālajām nosūtošajām un uzņemošajām organizācijām, lai stiprinātu standartus, kas nepieciešami sertifikācijai un darbības īstenošanai humānajā sektorā. Attiecīgajās vadlīnijās ir iekļauta precīza informācija par uzaicinājuma mērķiem, atbilstības kritēriji, informācija par budžetu un laika termiņi. Piemēram, skatī https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2018.pdf. Lai pieteiktu savu kandidatūru, ir jāizveido priekšlikumā iesaistīto partnerorganizāciju konsorcijs. Katrai organizācijai ir nepieciešams savs PIC. Partnerībai ir jābūt transnacionālai un jāietver:

 • vismaz 3 organizācijas no dažādām nācijām, kas ir ne tikai ES dalībvalstis, ja tas ir Tehniskās palīdzības projekts.
 • vismaz 2 nosūtošās organizācijas no divām dažādām ES dalībvalstīm un 2 uzņemošās organizācijas no divām dažādām valstīm, ja tas ir Kapacitātes veidošanas projekts.

Koordinējošajai organizācijai ir jābūt vismaz 3 gadu pieredzei humānajā sektorā (kā arī vismaz vienam Eiropas partnerim un uzņemošajai organizācijai, ja tas ir Kapacitātes veidošanas projekts) un brīvprātīgo darbības pārvaldībā. 3 gadu pieredzi brīvprātīgo darbības pārvaldībā var apliecināt arī viens no projekta partneriem.

Visu uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pakotni var lejupielādēt no EACEA tīmekļa vietnes, un to veido:

 • Pieteikuma forma (eForma).
 • Budžeta informācija/ Indikatīvais sadalījums/ Darbības kapacitāte/ Finansiālā kapacitāte.
 • Pašdeklarācija (ko paraksta tikai konsorcija koordinējošā organizācija)
 • Mandāts.

Līdzīgi kā attiecībā uz sertifikāciju, ir jāizveido un jāaizpilda tiešsaistes eForma, pievienojot nepieciešamos dokumentus. Visi dokumenti ir jāiesniedz ES oficiālajā valodā, ko saprot visi konsorcija dalībnieki.

decoration ball orange two

EFormu veido septiņas dažādas sadaļas

atvērt

Aizvērt

Daļa A un B

Ar informāciju par koordinējošo organizāciju, partneriem un viņu lomu projektā

Daļa C

ar projekta aprakstu (termiņi, budžets, projekta kopsavilkums).

Daļa D

par projekta nozīmīgumu (mērķi, vajadzību novērtējums, metode, problēmas un risinājumu meklēšana, norādes par dzimumu, vecumu un elastību).

Daļa E

Par projekta izstrādes kvalitāti un īstenošanu (iesaistīšanās loģika, rādītāji, darba plāns, pieņēmumi, riski, kvalitātes kontrole, izmaksu efektivitāte).

Daļa F

Ietekme un izplatīšana.

Daļa G

Partnerības kvalitāte un nozīmīgums un sadarbības līgumi.

Pēc tam, kad eForma ir iesniegta, automātiski tiek saņemts atsauces numurs un paziņojuma vēstule uz reģistrēto e-pasta adresi.

decoration ball orange seven
decoration ball purple five
decoration ball green seven

Nosūtīšana

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvas ietvaros Eiropas Savienība piedāvā brīvprātīgā darba iespējas humānās palīdzības sektorā, kas nodrošina profesionālo izaugsmi un kompetences nostiprināšanu, turklāt sniedz pienesumu ES solidaritātes darbībā.

 

Uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus par Nosūtīšanu sertificētās organizācijas var īstenot projektus, kas ietver brīvprātīgo atlasi, apmācību un nosūtīšanu; tiek dota iespēja uzņemošajai organizācijai izmantot brīvprātīgos humānās palīdzības projektos, uzlabojot situāciju neaizsargātās kopienās, kuras skārusi katastrofa.

UZAICINĀJUMI IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU PAR NOSŪTĪŠANU

Katru gadu EACEA atvervismaz vienu uzacinājumu iesniegt priekšlikumus par Nosūtīšanu ar mērķi iesaistīt brīvprātīgos humānajā palīdzība, kas tiek sniegta ārpus ES kontekstiem. Attiecīgajās vadlīnijās ir iekļauta precīza informācija par uzaicinājuma mērķiem, atbilstības kritēriji, informācija par budžetu un laika termiņi. https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/instructions_for_completing_the_application_package_2.pdf  

Lai iesniegtu projekta priekšlikumu, ir jāizveido priekšlikumā iesaistīto partnerorganizāciju konsorcijs. Katrai organizācijai ir jābūt savam PIC (kas saņemts sertifikācijas laikā). Projektā ir jābūt iesaistītām tikai sertificētām organizācijām vai tādām organizācijām, kas ir pieteikušās sertifikācijai vadlīnijās norādītā termiņa ietvaros. Papildus tam, partnerībām ir jābūt transnacionālām un jāaptver vismaz 2 nosūtošās organizācijas no divām dažādām ES dalībvalstīm un 2 uzņemošās organizācijas. Konsorcijā var būt iekļautas arī asociētās organizācijas, kas sniedz pienesumu projekta mērķu sasniegšanai, tieši nenosūtot brīvprātīgos.

 

Projektu priekšlikumu iesniegšanas laikā konsorcija koordinatori var būt tikai nosūtošās organizācijas. Visu uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pakotni var lejupielādēt no EACEA tīmekļa vietnes, un to veido:

 • Pieteikuma forma (eForma)
 • Budžeta informācija/ Indikatīvais sadalījums/ Darbības kapacitāte/ Finansiālā kapacitāte
 • Pašdeklarācija (ko paraksta tikai konsorcija koordinējošā organizācija)
 • Mandāts

Visi dokumenti ir jāiesniedz ES oficiālajā valodā, ko saprot visi konsorcija dalībnieki. Brīvprātīgos var nosūtīt tikai uz trešajām valstīm, kas iekļautas vadlīniju sarakstā, ko sagatavojusi un publicējusi EACEA pirms katra uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus, bet viņi nedrīkst veikt brīvprātīgo darbības valstīs, kurās norisinās bruņoti konflikti. Viena no atbilstīgām darbībām, kas ir iespējama Nosūtīšanas projektu ietvaros, ir prakses periods jaunajiem brīvprātīgajiem nosūtošās organizācijas birojā.

 

Citas finansētās aktivitātes: projekti brīvprātīgo atlasei, sagatavošanai un, ja attiecināms, nosūtīšanai uz trešajām valstīm; darbība, lai stiprinātu organizācijas kapacitātes, lai panāktu pēc iespējas lielāku ieguvumu no visu Eiropas Savienības finansēto darbību sinerģijām un papildinošā efekta; darbības, kas veicina un izplata Eiropas Savienības principus; citas apmācību iespējas.

decoration ball green six
decoration ball orange six
decoration ball purple four

Partnerību veidošana

ES palīdzības brīvprātīgo iniciatīvā ir paredzēts finansējums Nosūtīšanas, Kapacitātes veidošanas un Tehniskās palīdzības projektiem tikai nosūtošo un/vai uzņemošo organizāciju konsorcijiem ar mērķi stiprināt iesaistīto organizāciju kompetences un kapacitātes un nodrošināt ierosināto projekta aktivitāšu efektīvu īstenošanu.

Organizācijas atbilstība konsorcija ietvaros ir atkarīga no iesniegtā projekta.

Nosūtīšanas projektos var piedalīties:

 • Sertificētas nosūtošās un uzņemošās organizācijas
 • Nosūtošās un uzņemošās organizācijas, kas ir pieteikušās sertifikācijai pirms nosūtīšanas projekta termiņa (taču atlase projektam notiek ar nosacījumu, ka sertifikācijas process ir sekmīgi pabeigts)
 • Citas organizācijas, kas specializējušās kādā no jomām, kas attiecināma uz projekta mērķiem un/vai darbībām, ieguldot savas specifiskās kompetences
 • Asociētās organizācijas (tās var nebūt saistītas ar Eiropas Komisiju)
Taču Tehniskās palīdzības un Kapacitātes veidošanas projektos papildus iepriekš minētajiem partneriem var piedalīties arī organizācijas, kas vēlas pabeigt sertifikācijas procesu.   Ja meklējat partneri, lai izveidotu konsorciju, ieteicams izskatīt jau sertificēto nosūtošo un uzņemošo organizāciju sarakstu EACEA tīmekļa vietnē. Pēc sertifikācijas piešķiršanas organizācija tiek pievienota datu bāzei, kas publicēta EACEA tīmekļa vietnē, un tādējādi lietotāji var uzzināt par sekmīgajiem dalībniekiem un veidot partnerības, vienlaicīgi ņemot vērā 6. standartā noteiktās prasības un principu.

+ 145

Jau sertificēta 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Atklāj mūsu partnerus

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo