Brīvprātīgo darbības pārvaldība

ES palīdzības brīvprātīgo programmas galvenais mērķis ir nodrošināt kompetentu brīvprātīgo piedalīšanos humānās palīdzības projektos, lai atbalstītu visneaizsargātākos iedzīvotājus, gan klātesot uz vietas, gan piedaloties tiešsaistes brīvprātīgo darbībās.

decoration ball green one
decoration ball orange one
decoration ball purple one

Kas ir ES palīdzības brīvprātīgais/ ES palīdzības brīvprātīgā identitātes komplekts

ES palīdzības brīvprātīgais ir apmācīta persona ar augstu motivāciju, vecāka par 18 gadiem (vienīgais vecuma ierobežojums), kas ir Eiropas pilsonis vai ilgtermiņa rezidents vienā no ES dalībvalstīm

Nosūtīšanas projekti ir saistīti ar jaunāko un vecāko brīvprātīgo piedalīšanos

atvērt

Aizvērt

2 Brīvprātīgo

brīvprātīgo A

Jaunākie

Jaunākie brīvprātīgie parasti ir nesenie augstskolas absolventi ar mazāk kā 3 gadu pieredzi vakances profilā noteiktajā sektorā.

brīvprātīgo B

Vecākajiem

Vecākajiem brīvprātīgajiem ir vismaz 5 gadu darba pieredze kvalificētos atbildības jomas amatos.

Brīvprātīgo atlasi un lomu noteikšanu veic gan nosūtošās, gan uzņemošās organizācijas, izmantojot vakances sludinājumus ES palīdzības brīvprātīgo platformāun ievērojot 2.un 5.standartu.

Tiesiskās prasības organizācijām

atvērt

Aizvērt

2 Prasības

Standarts 2

VIENĀDAS IESPĒJAS UN NEDISKRIMINĒŠANA

Attiecīgajās organizācijās ir jābūt nulles iecietības politikai attiecībā pret jebkāda veida diskrimināciju, piedāvājot visiem iesaistītajiem vienlīdzīgu, taisnīgu un caurskatāmu piekļuvi dažādajām iespējām. Tāpēc organizācijā ir jāizstrādā un jāīsteno vienlīdzīgu iespēju un nediskriminēšanas politikas.

  • Kādas diskriminācijas formas var pastāvēt valstī?
  • Kādi pasākumi ir pieņemti, lai tās novērstu (apmācības, informēšana…)?
  • Vai mēs nodrošinām atbilstību nacionālajiem un Eiropas tiesību aktiem?
  • Ar ko man sazināties, ja kāds standarts netiek ievērots?
  • Kā notiek darbinieku un brīvprātīgo atlases un rekrutēšanas process?

Standarts 5

DATU AIZSARDZĪBA

Programmas kandidātu un brīvprātīgo personas dati, kas apkopoti atlases procesa, apmācību un aktivitātes īstenošanas uz vietas laikā, ir jāapstrādā saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, lai izvairītos no jebkādiem sodiem, reputācijas zaudēšanas vai atcelšanas no darbības Eiropas personas datu noteikumu neievērošanas rezultātā.

  • Vai mēs ievērojam Eiropas direktīvu un datu aizsardzības noteikumus attiecībā pret saviem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un atbalsta saņēmējiem?
  • Kā mēs nodrošinām neatbilstīgas personas datu izmantošanas novēršanu?
  • Kā mēs kontrolējam un uzraugām, ka neatbilstīga izmantošana nenotiek?

Brīvprātīgo profilu noteikšana (tostarp izvēle starp jaunākajiem un vecākajiem brīvprātīgajiem) notiek, rūpīgi izvērtējot uzņemošo organizāciju un labuma saņēmēju kopienu vajadzības īstenojamajos projektos. Tie var būt, sākot ar vispārīgiem profiliem līdz citiem specifiskākiem (projekta vadītājs, WASH speciālists, dzimumu vai komunikācijas eksperts, …). Pēc pirmā raunda kandidātu atlases, ko veic organizācijas, pamatojoties uz dokumentiem, kas atsūtīti, atbildot uz vakances izsludināšanu, šie kandidāti piedalās obligātajā apmācībā (tiešsaistē un klātienē) atbilstoši iniciatīvā noteiktajam, kas noslēdzas ar dažādu iespējamo ārkārtas situāciju simulēšanu. Par atbilstīgiem ES palīdzības brīvprātīgajiem kļūst tikai tie kandidāti, kas veiksmīgi pabeidz apmācību un novērtēšanu. Uzņemošā organizācija, ņemot vērā kandidāta pieredzi, prasmes un sniegumu apmācības laikā, tad izvēlas brīvprātīgo, kas tiek pieņemts nosūtīšanai.   Nosūtošajai organizācijai ir jāizveido iepazīstināšanas programma izvēlētajam brīvprātīgajam pirms nosūtīšanas uz trešo valsti. Šo obligāto apmācību un iepazīstināšanu var apvienot ar praksi nosūtošās organizācijas birojos attiecībā uz jaunākajiem brīvprātīgajiem (kas ilgst ne ilgāk par 6 mēnešiem) ar mērķi izveidot kompetences, kas nepieciešamas darbam uz vietas. Kad brīvprātīgais ierodas galamērķa valstī, uzņemošā organizācija ir atbildīga par iniciatīvā noteikto standartu ievērošanu, nodrošinot veselību, drošību, drošumu un aizsardzības pasākumus, kā arī atbilstošus dzīves un darba apstākļus.   Atgriežoties savā izcelsmes valstī, brīvprātīgajam ir jāpiedalās atgriezeniskās informācijas apmaiņā ar nosūtošo organizāciju, lai apspriestu pieredzi, veidotu atgriezenisko informāciju par iniciatīvu, noslēgtu mācīšanās un attīstības plānu un informētu brīvprātīvGo par citām iespējām humānās palīdzības un aktīvas Eiropas pilsonības jomā. Visbeidzot, brīvprātīgo var iesaistīt darbībās, lai popularizētu iniciatīvu un nodrošinātu tai labāku redzamību; šie pasākumi notiek nosūtošās organizācijas un Eiropas institūciju birojos.

  • Atcerieties! Apmācību, uzturēšanās, vīzas, ceļa un apdrošināšanas izmaksas pilnā apmērā sedz projekts, un brīvprātīgajam tiek arī nodrošināts ikmēneša pabalsts ikdienas sīkiem izdevumiem, un šī pabalsta summu nosaka Eiropas Savienība, pamatojoties uz dzīves izmaksām galamērķa valstī.

decoration ball light green three
decoration ball orange ten

Ceļš, lai pievienotos ES palīdzības brīvprātīgajiem

Brīvprātīgo nosūtīšanas process ietver dažādus posmus, kura laikā kandidāts papildus novērtēšanai tiek arī apmācīts un sagatavots jaunajai pieredzei

Ceļš, lai pievienotos ES palīdzības brīvprātīgajiem

atvērt

Aizvērt

fāze 1

Iespējamās brīvprātīgo darba iespējas meklēt DG ECHO oficiālajā tīmekļa vietnē sadaļā par ES palīdzības brīvprātīgo projektiem

fāze 2

Iesniegt pieteikumu par ES palīdzības brīvprātīgo iespējām (pieteikuma veidne, motivācijas vēstule, pašnovērtējuma anketa, CV atbilstoši Europass formātam)

fāze 3

Pirmā raunda atlases process un intervija

fāze 4

Piedalīšanās tiešsaistes un klātienes apmācībās

fāze 5

Gala atlase

fāze 6

Iepazīšanās ar nosūtīšanas organizācijas birojiem un līguma parakstīšana

fāze 7

Darbības uzsākšana (izbraukšana uz galamērķa valsti, ja attiecināms, vai prakse)

fāze 8

Atgriešanās izcelsmes valstī

fāze 9

Atgriezeniskās informācijas apmaiņa (gan ar nosūtošo organizāciju, gan iesaistītajām Eiropas institūcijām)

fāze 10

Piedalīšanās publicitātes un redzamības veicināšanas pasākumos

decoration ball green twelve
decoration ball orange fourteen
decoration ball purple nine

Pieredzes stāsti

Dienesta perioda laikā programmā iesaistītajiem brīvprātīgajiem tiek lūgts stāstīt par savu darba pieredzi un sagatavot rakstus no nosūtījuma vietas, lai iekļautu tos oficiālajā DG ECHO portālā un nosūtošo organizāciju platformās. Tādējādi brīvprātīgo un atbalsta saņēmēju, ar kuriem viņi strādājuši, balsis var sadzirdēt visur pasaulē. Tādējādi tiek arī gūta papildu vērtība no brīvprātīgo kompetencēm un uzsvērta Eiropas humānās palīdzības efektivitāte; tas uzlabo Eiropas pilsoņu informētību par ES humānās palīdzības darbībām un tās brīvprātīgajiem; kā ari citi potenciālie kandidāti tiek motivēti piedalīties iniciatīvā. Brīvprātīgie kļūst par iniciatīvas un Eiropas solidaritātes vēstniekiem.

  • Atcerieties! Šīs komunikāciju aktivitātes ir tikpat obligātas kā pārējās, un tās ir jāplāno un jāveic vai nu nosūtīšanas laikā, vai pēc tam, izmantojot Saziņas fokālā punkta nosūtītājā organizācijā vai konsorcijā palīdzību.

Lai uzzinātu vairāk par EUAV pasauli, lai atklātu darbības, ko tā veic, lai dalītos ar sajūtām, piedaloties darbībā, skatīt stāstus no norises vietām, sekojot šīm saitēm:

Atklāj mūsu partnerus

gvc logo alianza por la solidaridad logo people to people logo hand logo imvf logo ngo logo lapas logo sloga logo jaunimo karjeros centras logo